ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6302009 นางสาวชลธิชา สุขบรรเทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
2 B6302016 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
3 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
4 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
5 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
6 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
7 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
8 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
9 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
10 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
11 B6302894 นายณภัทร ปทุมมานนท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
12 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
13 B6302917 นางสาวกุลริศา คงพินิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
14 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 205210 ECONOMICS
15 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
16 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
17 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
18 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
19 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
20 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
21 B6320614 นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
22 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
23 B6320638 นางสาวสุธาสินี สังข์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
24 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
25 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
26 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 205210 ECONOMICS
27 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
28 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
29 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
30 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
31 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
32 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
33 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
34 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
35 B6330910 นางสาวนฤมล ผาสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
36 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
37 B6330958 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 205210 ECONOMICS
38 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
39 B6335564 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 205210 ECONOMICS
40 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
41 B6335595 นายกฤษฎา สารฤทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
42 B6337421 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 205210 ECONOMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ