ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 1 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
2 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง Metallurgical Engineering 1 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
3 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
4 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
5 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
6 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
7 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
8 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
9 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
10 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
11 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
12 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
13 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์ TCE 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
14 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ ME 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
15 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
16 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ EE 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
17 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
18 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
19 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
20 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว TCE 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
21 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
22 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต CE 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
23 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช Metallurgical Engineering 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
24 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง Metallurgical Engineering 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
25 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
26 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
27 B6304348 นายภานุ บุญรอด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
28 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า N/A 1 W 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
29 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
30 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
31 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
32 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
33 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
34 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
35 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
36 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
37 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
38 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
39 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
40 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
41 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
42 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
43 B6305918 นายธีระพล วรรทวี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
44 B6305987 นายปุณ บุญเกิด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
45 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
46 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
47 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
48 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
49 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
50 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
51 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
52 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
53 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
54 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
55 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
56 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
57 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
58 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
59 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
60 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
61 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
62 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
63 B6307707 นายธนกร พวงทอง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
64 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
65 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
66 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
67 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
68 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว N/A 1 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
69 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
70 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง N/A 1 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
71 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
72 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
73 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
74 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
75 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
76 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
77 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
78 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
79 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
80 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
81 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
82 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
83 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
84 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
85 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
86 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
87 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
88 B6310912 นายพศิน แซ่กู้ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
89 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
90 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
91 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
92 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
93 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
94 B6311308 นายภานุกร กองเพชร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
95 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
96 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
97 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
98 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
99 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
100 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี Environmental Engineering 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
101 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
102 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
103 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
104 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม N/A 1 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
105 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
106 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
107 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
108 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
109 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
110 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
111 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
112 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
113 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
114 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
115 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
116 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
117 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
118 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว N/A 1 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
119 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
120 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
121 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
122 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
123 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
124 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
125 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
126 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง N/A 1 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
127 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
128 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
129 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
130 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
131 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
132 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
133 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
134 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
135 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
136 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
137 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
138 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
139 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
140 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์ N/A 1 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
141 B6326227 นายไชยพศ สีนุด N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
142 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
143 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
144 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
145 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
146 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
147 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย N/A 1 W 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
148 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
149 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
150 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
151 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
152 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
153 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
154 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
155 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ N/A 1 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
156 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
157 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
158 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
159 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
160 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
161 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
162 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
163 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
164 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
165 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
166 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
167 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
168 B6328726 นายสหพล แสนพวง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
169 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
170 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
171 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
172 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ N/A 1 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
173 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
174 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
175 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
176 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น N/A 1 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
177 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
178 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
179 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
180 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
181 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
182 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
183 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
184 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
185 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
186 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์ N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
187 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
188 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา N/A 1 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
189 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช N/A 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
190 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด N/A 1 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
191 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
192 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
193 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
194 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
195 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น Agricultural and Food Engineering 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
196 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ PE 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
197 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
198 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
199 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
200 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
201 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
202 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
203 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ PE 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
204 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู PE 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
205 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
206 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม PE 2 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
207 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
208 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
209 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
210 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
211 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
212 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
213 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
214 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
215 B6304263 นายอรรถพล นามจัด N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
216 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
217 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
218 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
219 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
220 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
221 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
222 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
223 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
224 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี N/A 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
225 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
226 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
227 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
228 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
229 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
230 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
231 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
232 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
233 B6310868 นายณภัทร สันกลาง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
234 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
235 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
236 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
237 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
238 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี Environmental Engineering 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
239 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน Environmental Engineering 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
240 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
241 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
242 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด N/A 2 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
243 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
244 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
245 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
246 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
247 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
248 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
249 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
250 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
251 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
252 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
253 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล N/A 2 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
254 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
255 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
256 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น N/A 2 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
257 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
258 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
259 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
260 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว N/A 2 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
261 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
262 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
263 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม N/A 2 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
264 B6337568 นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ Agricultural and Food Engineering 2 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
265 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 3 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
266 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 3 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
267 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 3 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
268 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา Civil Engineering 3 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
269 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
270 B6312114 นางสาวพรรณมัย ปานิเสน MATERIAL INNOVATION AND DESIGN ENGINEERING 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
271 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
272 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์ N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
273 B6319229 นายธนพล ฉ่ำมณี N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
274 B6319236 นางสาวชลิดา บุรินทร์ภัทร N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
275 B6319243 นางสาวบุษราลินน์ ลาลุน N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
276 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
277 B6328771 นางสาวชัญญานุช คัมภิรานนท์ N/A 3 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
278 B6328788 นายจิระวุฑฒิ์ เพลิดจันทึก N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
279 B6328825 นางสาวเวณิกา ช่วยสุวรรณ N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
280 B6333461 นางสาวกานต์พิชชา สองอุทา N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
281 B6333478 นายธนิสร การบรรจง N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
282 B6333492 นางสาวภาพิชญา ศิริสุขภาคิล N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
283 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
284 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ N/A 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
285 B6335168 Mr.KIM SOPHEARK RIEM Civil Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
286 B6335175 Mr.KONG KUNRITHY Civil Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
287 B6335182 MissWINE YEE MON THANT Civil Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
288 B6335199 Mr.Chriv Sokundavann Mechanical Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
289 B6335205 MissHIN LIZA Mechanical Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
290 B6335212 Mr.Karl Christian Alegria Nacario Petrochemical and Polymer Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
291 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Petrochemical and Polymer Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
292 B6335311 MissYOENG KIMHUOY Mechanical Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
293 B6335328 Mr.CHARLS YURONG CATAHAN Mechanical Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
294 B6335335 MissLEANNE RENZ GARAY MALAMOG Civil Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
295 B6335342 Mr.GABRIEL ENRIQUE RODENAS MARQUEZ Petrochemical and Polymer Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
296 B6335397 MissRICA MAE SELAGIORA PALMAERA Petrochemical and Polymer Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
297 B6336059 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร N/A 3 W 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
298 B6336790 Mr.Angelo Fernandez Virgo Civil Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
299 B6336806 Mr.Angelo Lorenzo Baldonado Petrochemical and Polymer Engineering 3 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
300 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย PE 4 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
301 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี Geological Engineering 4 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
302 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 4 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
303 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา PE 4 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
304 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
305 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
306 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ Agricultural and Food Engineering 4 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
307 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
308 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล Environmental Engineering 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
309 B6301965 นายตะวัน งามแสง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
310 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล Transportation And Logistics Engineering 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
311 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
312 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
313 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
314 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
315 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
316 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
317 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
318 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
319 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
320 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
321 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
322 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
323 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
324 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
325 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
326 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
327 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
328 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
329 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
330 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
331 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
332 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
333 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
334 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
335 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
336 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
337 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
338 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
339 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
340 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
341 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
342 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
343 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
344 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา N/A 4 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
345 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
346 B6310752 นายภัทรพล สัพโส N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
347 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี N/A 4 W 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
348 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
349 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด Environmental Engineering 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
350 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
351 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
352 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
353 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
354 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
355 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
356 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน N/A 4 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
357 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
358 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
359 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
360 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
361 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
362 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
363 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
364 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
365 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
366 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
367 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
368 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
369 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
370 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
371 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
372 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
373 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
374 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
375 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
376 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
377 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
378 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
379 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
380 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
381 B6332006 นายณฐพล สายทอง N/A 4 60 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
382 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
383 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
384 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ N/A 4 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
385 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
386 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
387 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
388 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
389 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
390 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
391 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
392 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
393 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
394 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
395 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
396 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
397 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น N/A 4 10 0 105192 PHYSICS LABORATORY II
398 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
399 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 5 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
400 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ PE 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
401 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน Agricultural and Food Engineering 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
402 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ PE 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
403 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์ CERAMIC ENGINEERING 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
404 B6217532 นายเมธัส เท้าไม้สน Agricultural and Food Engineering 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
405 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ PE 5 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II
406 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน PE 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
407 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู CERAMIC ENGINEERING 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
408 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ PE 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
409 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย PE 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
410 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม PE 5 10 1 105192 PHYSICS LABORATORY II
411 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส PE 5 10 3 105192 PHYSICS LABORATORY II