ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
2 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
3 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ ChemE 1 10 1 105102 PHYSICS II
4 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ PE 1 10 3 105102 PHYSICS II
5 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
6 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
7 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
8 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
9 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
10 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
11 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
12 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว CE 1 10 3 105102 PHYSICS II
13 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
14 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
15 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
16 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
17 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
18 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
19 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
20 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
21 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
22 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
23 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
24 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
25 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
26 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
27 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
28 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
29 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
30 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
31 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
32 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
33 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
34 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
35 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
36 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
37 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
38 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
39 B6304263 นายอรรถพล นามจัด N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
40 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
41 B6304348 นายภานุ บุญรอด EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
42 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
43 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
44 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
45 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
46 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
47 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
48 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
49 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
50 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
51 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
52 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน Automotive Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
53 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
54 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์ Automotive Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
55 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด N/A 1 W 0 105102 PHYSICS II
56 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
57 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
58 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
59 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
60 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
61 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
62 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
63 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
64 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
65 B6306038 นายอิศร เศษกลาง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
66 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
67 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ N/A 1 60 3 105102 PHYSICS II
68 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
69 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช IE 1 10 3 105102 PHYSICS II
70 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
71 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร TCE 1 10 3 105102 PHYSICS II
72 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
73 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
74 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
75 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
76 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
77 B6306427 นายปาณสาน สินนอก EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
78 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
79 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
80 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
81 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
82 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
83 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว Mechatronics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
84 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
85 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
86 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
87 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
88 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล N/A 1 60 3 105102 PHYSICS II
89 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
90 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
91 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
92 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
93 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
94 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
95 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
96 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
97 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
98 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
99 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
100 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
101 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
102 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
103 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
104 B6308643 นายพชร เสาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
105 B6308674 นายพงศกร คำหงษา Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
106 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
107 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์ PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
108 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
109 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
110 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
111 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
112 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
113 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
114 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
115 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
116 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
117 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
118 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
119 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
120 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
121 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
122 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
123 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
124 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง Metallurgical Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
125 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
126 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
127 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
128 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
129 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
130 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
131 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
132 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
133 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
134 B6310509 นายณภัทร จางคกูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
135 B6310554 นายธนพล มืดโพธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
136 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
137 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
138 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
139 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
140 B6310752 นายภัทรพล สัพโส PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
141 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
142 B6310868 นายณภัทร สันกลาง ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
143 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
144 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี N/A 1 10 1 105102 PHYSICS II
145 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา N/A 1 60 3 105102 PHYSICS II
146 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว Environmental Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
147 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
148 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
149 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
150 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง CPE 1 10 3 105102 PHYSICS II
151 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
152 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
153 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
154 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
155 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
156 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
157 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
158 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
159 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
160 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
161 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี Environmental Engineering 1 W 3 105102 PHYSICS II
162 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
163 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
164 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
165 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก PE 1 10 3 105102 PHYSICS II
166 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
167 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
168 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
169 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
170 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา Geological Engineering 1 W 0 105102 PHYSICS II
171 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์ IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
172 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
173 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
174 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
175 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
176 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด Mechatronics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
177 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
178 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
179 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
180 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
181 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
182 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
183 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
184 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
185 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน Mechatronics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
186 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
187 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
188 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
189 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
190 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
191 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
192 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
193 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ N/A 1 60 3 105102 PHYSICS II
194 B6321314 นายธนดล นิมิตร์ N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
195 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
196 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
197 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
198 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
199 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
200 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
201 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
202 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
203 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
204 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
205 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
206 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
207 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
208 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
209 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
210 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
211 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
212 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
213 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
214 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
215 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
216 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
217 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย IE 1 10 0 105102 PHYSICS II
218 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง Agricultural and Food Engineering 1 10 3 105102 PHYSICS II
219 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล N/A 1 60 3 105102 PHYSICS II
220 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร Geological Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
221 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
222 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
223 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
224 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
225 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
226 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม TCE 1 10 3 105102 PHYSICS II
227 B6325923 นายสุรพงษ์ เฮียงหล้า ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
228 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
229 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
230 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
231 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
232 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
233 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์ PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
234 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
235 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
236 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
237 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
238 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
239 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม TCE 1 10 0 105102 PHYSICS II
240 B6327811 นายองอาจ บุญทศ PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
241 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร EE 1 10 0 105102 PHYSICS II
242 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
243 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
244 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ N/A 1 10 3 105102 PHYSICS II
245 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
246 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
247 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
248 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
249 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
250 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
251 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
252 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง EE 1 10 3 105102 PHYSICS II
253 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 3 105102 PHYSICS II
254 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
255 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
256 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
257 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
258 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
259 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
260 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
261 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
262 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
263 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ ME 1 10 0 105102 PHYSICS II
264 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
265 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
266 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
267 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา CE 1 10 0 105102 PHYSICS II
268 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท PE 1 10 3 105102 PHYSICS II
269 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
270 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
271 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
272 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
273 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร PE 1 10 0 105102 PHYSICS II
274 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
275 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว ChemE 1 10 0 105102 PHYSICS II
276 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ CPE 1 10 0 105102 PHYSICS II
277 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร N/A 1 60 0 105102 PHYSICS II
278 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105102 PHYSICS II
279 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
280 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
281 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว TCE 1 10 1 105102 PHYSICS II
282 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ Automotive Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
283 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
284 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
285 B6336127 นายธีทัต หงสกุล N/A 1 10 0 105102 PHYSICS II
286 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ Electronic Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
287 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 105102 PHYSICS II
288 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
289 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
290 B6336981 นางสาวกมลชนก ถาวร Environmental Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
291 B6337001 นายวริชญ์ พิชัยพงค์ Metallurgical Engineering 1 10 0 105102 PHYSICS II
292 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ PE 2 10 1 105102 PHYSICS II
293 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน Environmental Engineering 2 W 1 105102 PHYSICS II
294 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม PE 2 60 3 105102 PHYSICS II
295 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ Agricultural and Food Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
296 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
297 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
298 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ CE 2 10 3 105102 PHYSICS II
299 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ Electronic Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
300 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
301 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล N/A 2 60 1 105102 PHYSICS II
302 B6301965 นายตะวัน งามแสง EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
303 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
304 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
305 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
306 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
307 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
308 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
309 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
310 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
311 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
312 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
313 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
314 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
315 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
316 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
317 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
318 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์ TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
319 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
320 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
321 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า N/A 2 W 0 105102 PHYSICS II
322 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
323 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ Geological Engineering 2 10 3 105102 PHYSICS II
324 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม N/A 2 W 0 105102 PHYSICS II
325 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว Automotive Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
326 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์ TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
327 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
328 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ N/A 2 W 0 105102 PHYSICS II
329 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง Geological Engineering 2 W 0 105102 PHYSICS II
330 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
331 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
332 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
333 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล Electronic Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
334 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
335 B6305987 นายปุณ บุญเกิด PE 2 10 0 105102 PHYSICS II
336 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
337 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์ ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
338 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์ Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
339 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
340 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์ ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
341 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
342 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
343 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
344 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส PE 2 W 0 105102 PHYSICS II
345 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
346 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์ Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
347 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
348 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
349 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
350 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
351 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
352 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
353 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
354 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
355 B6307707 นายธนกร พวงทอง Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
356 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
357 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
358 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
359 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
360 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
361 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
362 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร Metallurgical Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
363 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง N/A 2 60 3 105102 PHYSICS II
364 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
365 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
366 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
367 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
368 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
369 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
370 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
371 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
372 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน N/A 2 10 0 105102 PHYSICS II
373 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
374 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง Geological Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
375 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
376 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
377 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105102 PHYSICS II
378 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY Electronic Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
379 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
380 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
381 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
382 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
383 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
384 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
385 B6311308 นายภานุกร กองเพชร CPE 2 10 0 105102 PHYSICS II
386 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี N/A 2 W 0 105102 PHYSICS II
387 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
388 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ IE 2 10 0 105102 PHYSICS II
389 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
390 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
391 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
392 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี Environmental Engineering 2 W 0 105102 PHYSICS II
393 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์ Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
394 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ Environmental Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
395 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ N/A 2 W 0 105102 PHYSICS II
396 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
397 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
398 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
399 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
400 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
401 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา ChemE 2 10 0 105102 PHYSICS II
402 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
403 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส N/A 2 60 3 105102 PHYSICS II
404 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ TCE 2 10 0 105102 PHYSICS II
405 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย Agricultural and Food Engineering 2 10 0 105102 PHYSICS II
406 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 105102 PHYSICS II
407 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว N/A 2 60 0 105102 PHYSICS II
408 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง EE 2 10 0 105102 PHYSICS II
409 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี ME 2 10 0 105102 PHYSICS II
410 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว CE 2 10 0 105102 PHYSICS II
411 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก N/A 2 10 1 105102 PHYSICS II