ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
2 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
3 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
4 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
5 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104203 GENETICS
6 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
7 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
8 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
9 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 104203 GENETICS
10 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
11 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
12 B6137823 นางสาวดลฤดี หวังรวมกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
13 B6137847 นางสาวพรมณี อินทมาส ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
14 B6137854 นางสาวไอลดา รานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
15 B6137861 นางสาวดวงพร เขื่อนโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
16 B6137885 นางสาวสุมีนตรา ท่าไว ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
17 B6137892 นางสาวอินทร์อร ชัยบำรุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104203 GENETICS
18 B6137953 นางสาวปภัสสร สุขสอาด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
19 B6137960 นางสาวปิ่นแก้ว เจริญใจ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 104203 GENETICS
20 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
21 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
22 B6138004 นายชญานนท์ ป้องขันธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
23 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
24 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
25 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
26 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
27 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
28 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
29 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
30 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
31 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
32 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
33 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
34 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
35 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
36 B6200688 นางสาวภัทราวดี นกกาศักดิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
37 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
38 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
39 B6200756 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
40 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
41 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
42 B6206536 นายพชร เชิดชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
43 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
44 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
45 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
46 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
47 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
48 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
49 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
50 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
51 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
52 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
53 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
54 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
55 B6206666 นางสาวอารียา กล้าหาญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
56 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
57 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
58 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
59 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
60 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
61 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
62 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
63 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
64 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
65 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
66 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
67 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
68 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
69 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
70 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
71 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
72 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
73 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
74 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
75 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
76 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
77 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
78 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
79 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
80 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
81 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
82 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
83 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
84 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
85 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
86 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
87 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
88 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
89 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
90 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
91 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
92 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
93 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
94 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
95 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
96 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
97 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
98 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
99 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
100 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
101 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
102 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
103 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
104 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
105 B6207274 นางสาวธนนันท์ ศรีสร้อย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
106 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
107 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
108 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
109 B6210076 นายวรพล ด้วงช้าง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
110 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
111 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
112 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
113 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
114 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
115 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
116 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
117 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
118 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
119 B6227401 นางสาวสุภาวดี นิติสุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
120 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
121 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
122 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
123 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
124 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
125 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
126 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
127 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
128 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
129 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
130 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
131 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
132 B6231170 นางสาวกมลวรรณ แสไพศาล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
133 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
134 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
135 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
136 B6231217 นางสาวณัฐวดี รุ่งวิถีชัยพร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
137 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
138 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
139 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
140 B6236663 นายสุรวินท์ วรรณพงษ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
141 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
142 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
143 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
144 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
145 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104203 GENETICS
146 B6236793 นางสาวศศิธร ภูถาวร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
147 B6236809 นางสาวรัตนวรรณ สื่อกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 104203 GENETICS
148 B6236830 นางสาวรสิกา หินศิลา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
149 B6236847 นางสาวลลิตา จันทร์วาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
150 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104203 GENETICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ