ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
2 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์ PE 1 10 1 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
3 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
4 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
5 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
6 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
7 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
8 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
9 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
10 B6219437 นายชลธาร แววนำ PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
11 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์ PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
12 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
13 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
14 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์ PE 1 10 1 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
15 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
16 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
17 B6226886 นางสาวนลินี สีสา PE 1 10 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
18 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย PE 1 W 0 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ