ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
2 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
3 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
4 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
5 B6009243 นายวรวุฒิ บริบาลสิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 103102 CALCULUS II
6 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 1 60 0 103102 CALCULUS II
7 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
8 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ CPE 1 10 0 103102 CALCULUS II
9 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ Environmental Engineering 1 10 1 103102 CALCULUS II
10 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
11 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
12 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
13 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง ChemE 1 W 0 103102 CALCULUS II
14 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
15 B6202927 นายชิษณุพงศ์ กันยาตี CERAMIC ENGINEERING 1 60 0 103102 CALCULUS II
16 B6209285 นายธรนินทร์ นางสิงอ้อ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
17 B6217402 นายกิตติภพ มณีอนันตเศรษฐ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
18 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
19 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
20 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
21 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
22 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
23 B6223601 นางสาวญาตาวี ลีบุญญะ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
24 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
25 B6224912 นายพชร ขวานทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
26 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว ChemE 1 10 0 103102 CALCULUS II
27 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์ Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
28 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
29 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
30 B6230531 นางสาวพิชญาภัค อัปการัตน์ PE 1 10 1 103102 CALCULUS II
31 B6235796 นายธนัช อังกนก Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
32 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
33 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง Agricultural and Food Engineering 1 W 0 103102 CALCULUS II
34 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
35 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
36 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
37 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
38 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ Electronic Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
39 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
40 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
41 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
42 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
43 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
44 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
45 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 60 0 103102 CALCULUS II
46 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล TCE 1 10 0 103102 CALCULUS II
47 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช Metallurgical Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
48 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
49 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
50 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
51 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
52 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
53 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
54 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
55 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ Electronic Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
56 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์ N/A 1 60 1 103102 CALCULUS II
57 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
58 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
59 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
60 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
61 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
62 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
63 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
64 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
65 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
66 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
67 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์ Automotive Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
68 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง Metallurgical Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
69 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
70 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
71 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
72 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
73 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์ ChemE 1 10 0 103102 CALCULUS II
74 B6306038 นายอิศร เศษกลาง Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
75 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา TCE 1 10 0 103102 CALCULUS II
76 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
77 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
78 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
79 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
80 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
81 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
82 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห Metallurgical Engineering 1 10 1 103102 CALCULUS II
83 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์ N/A 1 W 0 103102 CALCULUS II
84 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
85 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
86 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่ Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
87 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
88 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
89 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
90 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
91 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
92 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
93 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
94 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
95 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร Metallurgical Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
96 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
97 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
98 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
99 B6309848 นายสหบดี สมสู่ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
100 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์ Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
101 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
102 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
103 B6310110 นางสาวปาริชาติ เจ้งฮ้อ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
104 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
105 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
106 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
107 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
108 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
109 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
110 B6310752 นายภัทรพล สัพโส PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
111 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
112 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
113 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
114 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
115 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์ ChemE 1 10 0 103102 CALCULUS II
116 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
117 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
118 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
119 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
120 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
121 B6311681 นายณัชพล โสภากุล Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
122 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
123 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
124 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
125 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง Electronic Engineering 1 10 1 103102 CALCULUS II
126 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์ IE 1 10 0 103102 CALCULUS II
127 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
128 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
129 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
130 B6316938 นายจารึก แย้มประดิษฐ์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
131 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร Environmental Engineering 1 10 1 103102 CALCULUS II
132 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
133 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
134 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
135 B6317096 นางสาวศุภสุดา ยืนยงค์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
136 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
137 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
138 B6317416 นายเจษฎา กิ้วลาดแยง N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
139 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
140 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
141 B6317508 นายจิรภาส น่าชม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
142 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
143 B6317584 นางสาวปภาวรินทร์ เนื่องรินทร์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
144 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
145 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
146 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
147 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
148 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
149 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
150 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
151 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
152 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
153 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
154 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
155 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
156 B6318222 นายวรพล เจริญศรี N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
157 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
158 B6318338 นายศิลา บัวภา PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
159 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
160 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
161 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
162 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
163 B6318598 นายศักรินทร์ ปรีดี PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
164 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
165 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
166 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 103102 CALCULUS II
167 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
168 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
169 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
170 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
171 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
172 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
173 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
174 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
175 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
176 B6321291 นายภาคภูมิ ถมโพธิ์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
177 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
178 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
179 B6321475 นางสาวสุภัสสร วิสัยหมั่น N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
180 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
181 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
182 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
183 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
184 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
185 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
186 B6321925 นายพันกร ทองโคตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
187 B6321994 นายกษิดิ์เดช มุสิกวงศ์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
188 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย Electronic Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
189 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
190 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
191 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
192 B6322526 นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
193 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง Electronic Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
194 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา N/A 1 10 1 103102 CALCULUS II
195 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล Metallurgical Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
196 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
197 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
198 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
199 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
200 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
201 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
202 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
203 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
204 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
205 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่ Mechatronics Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
206 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
207 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
208 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
209 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
210 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
211 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
212 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
213 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
214 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
215 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
216 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
217 B6327026 นายทินภัทร พงษ์พิมาย N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
218 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
219 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น ChemE 1 10 0 103102 CALCULUS II
220 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์ Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
221 B6327279 นางสาวหทัยกาญจน์ อสิพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
222 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
223 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ Electronic Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
224 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
225 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 3 103102 CALCULUS II
226 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
227 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
228 B6327811 นายองอาจ บุญทศ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
229 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย N/A 1 89 0 103102 CALCULUS II
230 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
231 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
232 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา Agricultural and Food Engineering 1 10 3 103102 CALCULUS II
233 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
234 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
235 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
236 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
237 B6328573 นายวรินทร สินวาด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
238 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ N/A 1 10 1 103102 CALCULUS II
239 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
240 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
241 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
242 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร Geological Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
243 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
244 B6332006 นายณฐพล สายทอง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
245 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
246 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
247 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
248 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
249 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
250 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
251 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
252 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
253 B6332471 นายนารินทร์ เอื้อวิริยะโยธิน PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
254 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
255 B6332600 นางสาวปาริชาติ สำราญเย็น N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
256 B6332655 นายพงศ์เพชร พวงจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
257 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
258 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
259 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
260 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
261 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
262 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
263 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
264 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
265 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
266 B6334185 นายตะวัน กำจอน Metallurgical Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
267 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร ChemE 1 10 0 103102 CALCULUS II
268 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
269 B6334345 นายพันแสง จารุกมล TCE 1 10 0 103102 CALCULUS II
270 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
271 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
272 B6334512 นางสาวพรนภา สุปติ PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
273 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
274 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
275 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์ N/A 1 60 0 103102 CALCULUS II
276 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
277 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
278 B6335922 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
279 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
280 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน Mechatronics Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
281 B6335977 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์ N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
282 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103102 CALCULUS II
283 B6336042 นายพงศกร ศรีใส PE 1 10 0 103102 CALCULUS II
284 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
285 B6336127 นายธีทัต หงสกุล N/A 1 10 0 103102 CALCULUS II
286 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
287 B6336929 นายไตรภพ พลขันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
288 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
289 B6337018 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103102 CALCULUS II
290 B6337506 นายต่อเกียรติ จันทะวงค์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 103102 CALCULUS II
291 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา PE 2 10 0 103102 CALCULUS II
292 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์ Geological Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
293 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู Agricultural and Food Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
294 B6132644 นายชนก โชติธรรม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
295 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 2 10 0 103102 CALCULUS II
296 B6209063 นางสาวนภัสสร หงษ์ร่อน PE 2 10 0 103102 CALCULUS II
297 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ PE 2 60 0 103102 CALCULUS II
298 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 2 10 1 103102 CALCULUS II
299 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 3 103102 CALCULUS II
300 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 103102 CALCULUS II
301 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 103102 CALCULUS II
302 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์ N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
303 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
304 B6305987 นายปุณ บุญเกิด PE 2 10 0 103102 CALCULUS II
305 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี N/A 2 10 0 103102 CALCULUS II
306 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
307 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 103102 CALCULUS II
308 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
309 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 103102 CALCULUS II
310 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 103102 CALCULUS II
311 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน Electronic Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
312 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
313 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 103102 CALCULUS II
314 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
315 B6322212 นายวายุ เปรี้ยงกระโทก N/A 2 10 0 103102 CALCULUS II
316 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์ PE 2 10 0 103102 CALCULUS II
317 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา N/A 2 10 0 103102 CALCULUS II
318 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ PE 2 10 0 103102 CALCULUS II
319 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
320 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
321 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์ N/A 2 60 1 103102 CALCULUS II
322 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์ PE 2 10 0 103102 CALCULUS II
323 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ N/A 2 60 1 103102 CALCULUS II
324 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
325 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก N/A 2 10 0 103102 CALCULUS II
326 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน Agricultural and Food Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
327 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์ Electronic Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
328 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง N/A 2 10 0 103102 CALCULUS II
329 B6332389 นายธีรัตน์ ท่าค้อ Environmental Engineering 2 10 3 103102 CALCULUS II
330 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี PE 2 10 1 103102 CALCULUS II
331 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ Environmental Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
332 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต N/A 2 60 0 103102 CALCULUS II
333 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา N/A 2 10 1 103102 CALCULUS II
334 B6335748 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี N/A 2 10 0 103102 CALCULUS II
335 B6335878 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์ N/A 2 60 1 103102 CALCULUS II
336 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว Agricultural and Food Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
337 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น Environmental Engineering 2 10 0 103102 CALCULUS II
338 B5808724 นายธีรุตม์ เพ็งพา CPE 3 10 0 103102 CALCULUS II
339 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต Petrochemical and Polymer Engineering 3 10 1 103102 CALCULUS II
340 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 3 10 0 103102 CALCULUS II
341 B6209841 นางสาวกัญญาภัค ตินานพ Civil Engineering 3 10 1 103102 CALCULUS II
342 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ Mechanical Engineering 3 10 1 103102 CALCULUS II
343 B6236458 นางสาวปวีณ์สุดา สุวรรณทา Civil Engineering 3 10 1 103102 CALCULUS II
344 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก Agricultural and Food Engineering 3 10 0 103102 CALCULUS II
345 B6307813 นายนวนพ บัวระยับ N/A 3 60 0 103102 CALCULUS II
346 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ N/A 3 10 3 103102 CALCULUS II
347 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม N/A 3 10 0 103102 CALCULUS II
348 B6336059 นางสาววนัสวรรณ ศักดิ์มงคลเพชร Civil Engineering 3 10 0 103102 CALCULUS II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ