ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
2 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม Geological Engineering 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
3 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 1 60 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
4 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
5 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
6 B6207441 นางสาวชุติกาญจน์ การรุ่งเรือง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
7 B6207601 นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
8 B6207700 นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
9 B6207748 นางสาวอภิฤดี มณีศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
10 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
11 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
12 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
13 B6231286 นางสาววชิราภรณ์ นันทชัยศรี FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
14 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
15 B6231361 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
16 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 1 10 0 102202 PHYSICAL CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ