ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
2 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
3 B6052461 นางสาวชลลัดดา อักษรเสือ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
4 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์ ChemE 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
5 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
6 B6200770 นางสาวอาทิตยา อาจหาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
7 B6201814 นายสันต์ แสงมณี ChemE 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
8 B6207069 นางสาววราภรณ์ เข็มเพชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
9 B6231378 นางสาวธมลวรรณ สมสอาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
10 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
11 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
12 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
13 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
14 B6300012 นางสาวจิรนันท์ บรรพชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
15 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
16 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
17 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
18 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
19 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
20 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
21 B6300838 นางสาวพิฐชญาณ์ ครองสวัสดิ์กุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
22 B6300845 นายศักย์รุจา ทองสุก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
23 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
24 B6300968 นางสาวชวัลญา ถาวร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
25 B6300975 นางสาวษริดา สวัสดิ์จู DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
26 B6300982 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
27 B6300999 นางสาวพัชรพร จันทนพิทักษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
28 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
29 B6301019 นายรฌาดล ถือพุทธ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
30 B6301026 นางสาวพิมมาดา พุทธแสน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
31 B6301033 นางสาวอัญญาภร นิทรัพย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
32 B6301040 นางสาวกมลสิริ หาญชัยชาญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
33 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
34 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
35 B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
36 B6302009 นางสาวชลธิชา สุขบรรเทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
37 B6302016 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชวงค์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
38 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
39 B6302429 นางสาวกัญญารัตน์ ซึมกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
40 B6302436 นางสาวบุษบา สักกุณี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
41 B6302443 นางสาวประภาศิริ สังข์สันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
42 B6302450 นายชลธี ปานเทวีจรัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
43 B6302467 นายธัญธร กล้าสาริกิจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
44 B6302504 นางสาวพรปวีณ์ ผิวขาว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
45 B6302511 นายสุริยา สมีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
46 B6302528 นางสาวศรุตยา นะอ่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
47 B6302535 นางสาววิชญภรณ์ จงอาจกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
48 B6302542 นางสาวชีวนา บุญสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
49 B6302559 นางสาวธิดารัตน์ นานา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
50 B6302566 นายปฏิพัทธิ์ ธงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
51 B6302573 นายทวีป สังข์เลขา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
52 B6302580 นางสาวอฐิติญา โรมไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
53 B6302597 นางสาวเบญญทิพย์ มาลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
54 B6302603 นางสาวองค์ชนิตา ดิลกชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
55 B6302610 นางสาวนริศรา สินทร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
56 B6302627 นายธีรภัทร กลอกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
57 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
58 B6302672 นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
59 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
60 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
61 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
62 B6302726 นางสาววราพร แอสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
63 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
64 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
65 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
66 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
67 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
68 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
69 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
70 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
71 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
72 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
73 B6302894 นายณภัทร ปทุมมานนท์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
74 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
75 B6302917 นางสาวกุลริศา คงพินิจ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
76 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
77 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
78 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
79 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
80 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
81 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
82 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
83 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
84 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
85 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
86 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
87 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
88 B6312299 นายศุภกร มอญรัต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
89 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
90 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
91 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
92 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
93 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
94 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
95 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
96 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
97 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
98 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
99 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
100 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
101 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
102 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
103 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
104 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
105 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
106 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
107 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
108 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
109 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
110 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
111 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
112 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
113 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
114 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
115 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
116 B6314781 นางสาวเพ็ญพิชา ตรีเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
117 B6314798 นายปราโมทย์ นกพุดทา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
118 B6316358 นางสาวจินต์จุฑา เกตุชาญสิริ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
119 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
120 B6316372 นายโกเมศ จันผกา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
121 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
122 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
123 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
124 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
125 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
126 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
127 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
128 B6316693 นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
129 B6316709 นางสาวบุญสิตา ชากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
130 B6316716 นายกุลโชติ เพ็งสว่าง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
131 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
132 B6316730 นายธนกร ดำรงไทย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
133 B6316754 นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
134 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
135 B6316778 นางสาวกันตยา นาครังสรรค์ FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
136 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
137 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
138 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
139 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
140 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
141 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
142 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
143 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
144 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
145 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
146 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
147 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
148 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
149 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
150 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
151 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
152 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
153 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
154 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
155 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
156 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
157 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
158 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
159 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
160 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
161 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
162 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
163 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
164 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
165 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
166 B6320539 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
167 B6320546 นางสาวชลธิชา อ่วยกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
168 B6320560 นางสาวปิยะรัตน์ พันธ์พานิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
169 B6320584 นางสาววรธิดา เดิดขุนทด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
170 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
171 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
172 B6320614 นางสาวจุรีพร ดุนขุนทด FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
173 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
174 B6320638 นางสาวสุธาสินี สังข์กลาง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
175 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
176 B6320652 นายจตุรภัทร จันทร์เกษม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
177 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
178 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
179 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
180 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
181 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
182 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
183 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
184 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
185 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
186 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
187 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
188 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
189 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
190 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
191 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
192 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
193 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
194 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
195 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
196 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
197 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
198 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
199 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
200 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
201 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
202 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
203 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
204 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
205 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
206 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
207 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
208 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
209 B6324728 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
210 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
211 B6324742 นางสาวกานต์สุดา เกตุกระโทก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
212 B6325329 นางสาวกิตติยา เกตุสระน้อย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
213 B6325336 นางสาวอภิญญา จรจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
214 B6325343 นางสาวจิรภัทร คณะชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
215 B6325350 นางสาวระพีพร มะลิโค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
216 B6325367 นางสาวชญานนท์ ทิแดง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
217 B6325374 นางสาวทัศวรรณ วงษาสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
218 B6325398 นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
219 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
220 B6325411 นางสาวปณิดา อินจำปา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
221 B6325442 นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
222 B6325459 นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
223 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
224 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
225 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
226 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
227 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
228 B6325572 นางสาวปรีญา งามสง่า FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
229 B6325589 นางสาวกวิสรา แสนนา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
230 B6325596 นายปิติพงษ์ ไชยสีหา FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
231 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
232 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
233 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
234 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
235 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
236 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
237 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
238 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
239 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
240 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
241 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
242 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
243 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
244 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
245 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
246 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
247 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
248 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
249 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
250 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
251 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
252 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
253 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
254 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
255 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
256 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
257 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
258 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
259 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
260 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
261 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
262 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
263 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
264 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
265 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
266 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
267 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
268 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
269 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
270 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
271 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
272 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
273 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
274 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
275 B6330248 นางสาวปานชนก ประภากรมาศ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
276 B6330255 นางสาวชิชญา ลีฬหากาญจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
277 B6330262 นางสาวรมย์รวินท์ มะระพฤกษ์วรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
278 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
279 B6330293 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
280 B6330767 นางสาวทิฌาดา วิชุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
281 B6330774 นายธิวสันต์ แก้วดวงดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
282 B6330781 นายวรเชษฐ์ ใหญ่กระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
283 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
284 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
285 B6330835 นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
286 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
287 B6330859 นางสาวอัมรากุล สมานหมู่ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
288 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
289 B6330897 นางสาวธนวรรณ พงศ์เลิศโกศล FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
290 B6330910 นางสาวนฤมล ผาสุข FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
291 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
292 B6330958 นายสุขุมธร แจ้งสูงเนิน FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
293 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
294 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
295 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
296 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
297 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
298 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
299 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
300 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
301 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
302 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
303 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
304 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
305 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
306 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
307 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
308 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
309 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
310 B6334048 นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
311 B6334055 นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
312 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
313 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
314 B6335496 นางสาวนภัสสร คำหงษา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
315 B6335519 นายคุณานันต์ เพชรจอม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
316 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
317 B6335540 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
318 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
319 B6335564 นางสาวอลิดา มิเลนา ทัวนาว FOOD TECHNOLOGY 1 60 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
320 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
321 B6335595 นายกฤษฎา สารฤทธิ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
322 B6336820 นายพุฒิพงษ์ กกขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
323 B6336837 นางสาวชลพิชา พวงเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
324 B6336844 นางสาวจุฑาทิพย์ แววสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
325 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
326 B6337421 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
327 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 2 10 1 102105 ORGANIC CHEMISTRY
328 B6335151 MissPISEY CHHIM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
329 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 2 10 0 102105 ORGANIC CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ