ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6403041 นายนิธิกร ชำนาญกุล Integrated Science and Innovation 1 10 0 SCI18 7001 UP AND COMING TECHNOLOGY
2 M6403058 นายจอร์สเชอร์ ชุนเคน ดาษจันทึก Integrated Science and Innovation 1 10 0 SCI18 7001 UP AND COMING TECHNOLOGY
3 M6403010 นายพชรพล สวัสดิ์ Integrated Science and Innovation 2 10 0 SCI18 7001 UP AND COMING TECHNOLOGY
4 M6403027 นายพิเชษฐ์ กรุงเกตุ Integrated Science and Innovation 2 10 0 SCI18 7001 UP AND COMING TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ