ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400231 นายเชาวลิต ปรินเเคน Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
2 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
3 B6400361 นายพงศธร วันชา Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
4 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
5 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
6 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
7 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
8 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
9 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
10 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
11 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
12 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
13 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
14 B6403799 นางสาวธัญลักษณ์ จันทวงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
15 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
16 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
17 B6403928 นางสาวอภิญญา ทองสว่าง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
18 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
19 B6404314 นายกิตติภพ ส่องแสง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
20 B6404338 นายคณิน หวังกลุ่มกลาง Mechanical Engineering 1 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
21 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
22 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
23 B6404871 นางสาวกัลยรัตน์ เหมสุวรรณ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
24 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
25 B6405151 นายจิรเดช สุนทราศรี Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
26 B6405168 นายพีรวิชญ์ หาญกิจจานุรักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
27 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
28 B6405410 นางสาวพิชญาภา ทันดอน Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
29 B6405700 นายพลวัฒน์ ดาศรี Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
30 B6405939 นางสาวศรีรุ้ง โถสนิท Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
31 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
32 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
33 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
34 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
35 B6406653 นางสาวเบญจรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
36 B6406707 นางสาวภัชชา รีฮุง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
37 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
38 B6407469 นายนราธร ปานสุด Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
39 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
40 B6408299 นายชิษณุพงศ์ ขวัญบุญจันทร์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
41 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
42 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
43 B6408442 นางสาวนิรชา วะนาไชย Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
44 B6408718 นางสาวสมหทัย สุขอุ้ม Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
45 B6408794 นายไชยชนก รูปเหลี่ยม Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
46 B6408855 นางสาวอาภัสรา ยอดศิริตระกูล Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
47 B6409197 นางสาวพรรวษา เจียมประเสริฐ Mechanical Engineering 1 60 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
48 B6409494 นายนนทวัฒน์ สมดา Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
49 B6409746 นายพิเชษฐ์ภูมิ์ วิชยวรกิจ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
50 B6409920 นายกศพงษ์ คำเจริญ Mechanical Engineering 1 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
51 B6409968 นายมนตรี แรมกระโทก Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
52 B6410063 นายพันธวัช ศรีไทย Mechanical Engineering 1 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
53 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
54 B6410391 นายภานุวัฒน์ อินขามป้อม Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
55 B6410834 นางสาวณัฎฐณิชา วัฒนะสุวรรณ Mechanical Engineering 1 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
56 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
57 B6411022 นายปฐมชล สร้อยสม Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
58 B6411114 นางสาวพิสชา บุญเกื้อ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
59 B6411367 นายอนุรักษ์สกุล นุ่มแก้ว FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
60 B6411855 นายเกียรติศักดิ์ บุญเกิด Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
61 B6412142 นายณัฐวรรธน์ สังข์น้อย Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
62 B6414306 นางสาวปนัดดา งามเลิศ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
63 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ Mechanical Engineering 1 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
64 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
65 B6415716 นายทินภัทร ค้ามี Mechanical Engineering 1 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
66 B6417888 นางสาวประภาพร กอสมานชัยกิจ Mechanical Engineering 1 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
67 B6418113 นางสาวศิริรัตน์ หล่าไธสง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
68 B6418380 นางสาวพัชราพร โยธา Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
69 B6418564 นายกฤษฏิ์ โปร่งจิตต์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
70 B6418977 นายธนดล ประเสริฐ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
71 B6419080 นางสาวศิริลาภา สุทธิประภา Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
72 B6419127 นายกิตติพศ กายพรมราช Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
73 B6419295 นางสาวฐิติยา ชัยประสิทธิ์ Mechanical Engineering 1 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
74 B6419332 นางสาวฐณฐิการณ์ พึ่งสันเทียะ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
75 B6419806 นางสาวดวงกมล นพรัตนาภรณ์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
76 B6420055 นายปฐวี ดอนประทุม Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
77 B6423537 นายวิศรุต แย้มสกุล Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
78 B6423681 นายธราธิป ภูโททอง Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
79 B6423827 นายจักรภัทร ภัทรจารุ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
80 B6426200 นางสาวสุชัญญา สุขพร้อม Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
81 B6426217 นางสาวจันทริกา จันทวาส Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
82 B6426279 นายชาญชัย เวโย Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
83 B6426439 นางสาวนิตย์ธีรา ตันตระกูล Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
84 B6426446 นางสาวจีรณา กมลบรรพต Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
85 B6426729 นายสุรศักดิ์ แก้วอ่อน Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
86 B6426873 นายจิรพัฒน์ ภาวิรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
87 B6426989 นายสมพงษ์ โพธิ์พิทูล Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
88 B6427061 นายสันติภาพ หมายดี Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
89 B6428440 นางสาวชลนิชา แสงลอย Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
90 B6428525 นายธนกฤษ ศรีงาม Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
91 B6431655 นางสาวอินทิรา ทรงราษี Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
92 B6431808 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา Transportation And Logistics Engineering 1 W 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
93 B6431921 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
94 B6432027 นายธนากร สุทธิมาศมงคล Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
95 B6432041 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ Mechanical Engineering 1 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
96 B6400347 นางสาวจิรัชญา เวียงอินทร์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
97 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
98 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
99 B6402075 นายรัชชานนท์ เเจสันเทียะ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
100 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
101 B6402730 นางสาวธัญญพร ญาติกระโทก Mechanical Engineering 2 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
102 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
103 B6403379 นางสาวฉัตรกมล แลบัว Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
104 B6403706 นายธนโชติ มงคลชาติ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
105 B6403737 นายฐิติกร นันทา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
106 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
107 B6404079 นายวริศ สุทธิธรรม Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
108 B6404086 นายสัญชัย สีลาแดง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
109 B6404093 นายทินภัทร ยันตพจน์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
110 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
111 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
112 B6404642 นายณัฐนันท์ เพชรพูล Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
113 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
114 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
115 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
116 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
117 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
118 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
119 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
120 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
121 B6407056 นางสาวผาณิตา กุมรัมย์ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
122 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
123 B6407186 นายธนกร สมจันตา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
124 B6407193 นางสาวฐิติชญา นวลฉวี Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
125 B6407278 นางสาวนภาพร สีหามาตย์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
126 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
127 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
128 B6407520 นายนิติภูมิ จันทร์วัฒนะ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
129 B6407773 นางสาวพิมพ์ชนก แสนบุญรัตน์ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
130 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
131 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
132 B6408312 นายวสุ สุพล Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
133 B6408336 นายสุรยุทธ ประคำแหง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
134 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
135 B6409074 นายจารุวิทย์ กองทอง Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
136 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
137 B6409319 นายตะวัน สวัสดิมงคล Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
138 B6409579 นายพนธกร เมืองจินดา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
139 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
140 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
141 B6410643 นายรัตนพล นุชโยธิน Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
142 B6410667 นายภาณุเดช ศรีแก้วน้ำใส Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
143 B6410681 นายกมลสิทธิ์ คุณธนพงษ์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
144 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
145 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
146 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
147 B6411206 นางสาวนัฏลดา มุ่งนา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
148 B6411398 นายณัฐวุฒิ กุสุริ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
149 B6411497 นายศรายุทธ ขอนแก้ว Mechanical Engineering 2 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
150 B6411626 นางสาวศศิประภา พัทธเสมา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
151 B6411640 นายเมธี อุ่นโทกาศ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
152 B6412081 นายสุขภกรณ์ ทบง่อม Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
153 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา Agricultural and Food Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
154 B6412197 นางสาวสุนิษา เสริฐศรี Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
155 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
156 B6417017 นางสาวชลิษา คูณขุนทด Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
157 B6417727 นางสาวอาทิตยา อาป้อง Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
158 B6417970 นายธีรภัทร แซ้นชัยภูมิ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
159 B6417994 นายธนพนธ พละศิลา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
160 B6418557 นายนัฐพล วิไธสง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
161 B6418663 นายวาคิม โคตรอาษา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
162 B6418687 นายนิติภูมิ จักรกะเสน Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
163 B6419301 นางสาวพิยดา งาคม Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
164 B6419769 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีตระการ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
165 B6419776 นางสาวทิพย์สุดา สว่างเนตร Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
166 B6419967 นางสาวญาณินี โสมาบุตร Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
167 B6419974 นางสาวชลลดา ไชยรินทร์ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
168 B6420048 นางสาวจิราภรณ์ พลเจริญ Mechanical Engineering 2 10 3 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
169 B6420260 นางสาวปวีณา เขียวสว่าง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
170 B6422189 นายวรรณเกียรติ รักษาไพร Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
171 B6423520 นางสาวสุมิตรา ดินแดง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
172 B6423650 นางสาวรัตตาภัค ดาวกระจาย Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
173 B6424084 นายนิธิศักดิ์ ทิมา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
174 B6426088 นายณัฏฐชานนท์ เสนาะศัพย์ Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
175 B6426576 นายณัฐนนท์ อาจวิชัย Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
176 B6426675 นายพลภัทร ศักดิ์วรรณกานต์ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
177 B6426972 นายเจษฎาพร เอี่ยมทา Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
178 B6427078 นางสาวจีรนันท์ ถิ่นคำบง Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
179 B6431525 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร Mechanical Engineering 2 10 1 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
180 B6431778 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
181 B6431990 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ Mechanical Engineering 2 10 0 ENG25 2010 FUNDAMENTAL SKILL OF MECHANICAL ENGINEERING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ