ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400637 นายปริน ชุมสำโรง SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
2 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
3 B6413194 นางสาวสิริยากรณ์ พิภักดี SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
4 B6413200 นายอลงกรณ์ ส่งสาย SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
5 B6413224 นายเลิศพงศ์ เนติมงคลวิทย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
6 B6413231 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
7 B6413248 นายอนุชิต สิทธิ์ใหม่ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
8 B6413255 นางสาววณิชญาดา ปิดตะ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
9 B6413262 นางสาวรินลดา เสนจันทะ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
10 B6413279 นายปวิช ยวนพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 1 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
11 B6413286 นายอิศรานุวัฒน์ ภูมิลุน SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
12 B6413309 นายทยาวัตร กมลคร SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13 B6413316 นายจักรินทร์ ไชยหงษ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
14 B6413330 นายศราวุฒิ ขันทะผล SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
15 B6413347 นายพรรษกร ชื่นตา SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
16 B6413378 นายปิยพัทธ์ อัศวจันทรากุล SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
17 B6413385 นายพีรณัฐ ซื่อสัตย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
18 B6413392 นายดัสกรณ์ วาปีโส SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
19 B6413408 นางสาวพรนภา คำลือฤทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
20 B6415624 นายปฏิภาณ ทองคำพานิช SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
21 B6415631 นายกริชชานนท์ นาเหล็ก SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
22 B6415648 นายพัทธดนย์ คำหล้า SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
23 B6420932 นางสาวณัฏฐณิชา เขนสันเทียะ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
24 B6425814 นางสาวฐณัฐชา กิ่งจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
25 B6425821 นางสาวสุวิชาดา ค้ำคูณ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
26 B6425838 นายณราธร แก้วโพนงาม SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
27 B6425845 นายพสิษฐ์ สนุกแสน SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
28 B6425852 นายวัชระ แตงกระโทก SPORTS SCIENCE 1 60 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
29 B6429188 นางสาวณัฎฐณิชา กุยรัมย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
30 B6429195 นายถิรวุฒิ โลสูงเนิน SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
31 B6429799 นางสาวอารียา ขามประไพ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ