ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300074 นางสาวนารี สุณาพรหม SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
2 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
3 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
4 B6312954 นายธนกฤต สามเมือง SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
5 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
6 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
7 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
8 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
9 B6313005 นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ SPORTS SCIENCE 1 10 1 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
10 B6313012 นายพัฒนชัย ชัยมงคล SPORTS SCIENCE 1 10 1 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
11 B6313029 นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
12 B6313036 นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
13 B6313043 นายมโนธรรม ประทุมเขตต์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
14 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
15 B6313067 นายอิงครัต กาญจนาภา SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
16 B6313081 นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
17 B6313098 นายธนพล คันชนานนท์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
18 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
19 B6313111 นางสาวณัฐวดี อุ่นศรี SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
20 B6313128 นางสาววีรยา บุญแสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
21 B6319786 นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
22 B6319793 นายจารุเดช ประสานเชื้อ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
23 B6319809 นายณัฐวุฒิ พันไธสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
24 B6319816 นางสาวศศิกานต์ ปฏิพันโด SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
25 B6319823 นายพีรพงศ์ พิมพ์ไธสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
26 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
27 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
28 B6320812 นางสาวชลธิชา พละสิม SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
29 B6329525 นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
30 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
31 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
32 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
33 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
34 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
35 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
36 B6335427 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 SCI15 2302 BASIC PHYSIOLOGY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ