ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง PE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
2 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
3 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี Metallurgical Engineering 1 40 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
4 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
5 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
6 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
7 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
8 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ Geological Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
9 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
10 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน Metallurgical Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
11 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
12 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
13 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
14 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
15 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
16 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
17 B6207786 นางสาวจรรยาวรรณ อาวะรุณ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
18 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
19 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
20 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
21 B6208707 นายทวีสิทธิ์ อาป้อง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
22 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง Agricultural and Food Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
23 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห Agricultural and Food Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
24 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส Agricultural and Food Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
25 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
26 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
27 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
28 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
29 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
30 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ IE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
31 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา CPE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
32 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์ EE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
33 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
34 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
35 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
36 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
37 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
38 B6217006 นายชนดล แปยอ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
39 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
40 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
41 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์ CE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
42 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
43 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ EE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
44 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ EE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
45 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
46 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
47 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว EE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
48 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด TCE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
49 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
50 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
51 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์ IE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
52 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
53 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์ Geological Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
54 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
55 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน CPE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
56 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
57 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
58 B6224288 นายธนานัติ จันทรศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
59 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
60 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข ME 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
61 B6224899 นายภูวดล กระจาย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
62 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
63 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี ME 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
64 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
65 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง Geological Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
66 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
67 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
68 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
69 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
70 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ IE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
71 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
72 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
73 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน IE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
74 B6231811 นางสาวจอมใจ กรวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
75 B6232085 นางสาวนภัสสร พุ่มสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
76 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
77 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
78 B6236717 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
79 B6236731 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
80 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น Agricultural and Food Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
81 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์ CPE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
82 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
83 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
84 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์ CPE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
85 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
86 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง ME 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
87 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
88 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
89 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน EE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
90 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
91 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
92 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน Electronic Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
93 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก IE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
94 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน Environmental Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
95 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ ME 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
96 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
97 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
98 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
99 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
100 B6306991 นายธีรพล หวังดี ME 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
101 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด TCE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
102 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
103 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย TCE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
104 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
105 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
106 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี TCE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
107 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง IE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
108 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ ME 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
109 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
110 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
111 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
112 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
113 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ Electronic Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
114 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ CPE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
115 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
116 B6309770 นายรัชพล บำรุงพืช ME 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
117 B6310028 นางสาวเมธาพร ปวงประชัง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
118 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ ME 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
119 B6310318 นายมนตรี รัตนสิทธิ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
120 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
121 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
122 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา CPE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
123 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา Geological Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
124 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง Geological Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
125 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
126 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
127 B6313159 นางสาวศิรภัสสร เกื้อการุณย์วงศ์ MANAGEMENT 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
128 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง MANAGEMENT 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
129 B6313494 นายกฤธน อารีย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
130 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ MANAGEMENT 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
131 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์ Mechatronics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
132 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู Mechatronics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
133 B6315498 นางสาวกัลยรัตน์ โกรพิมาย Mechatronics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
134 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
135 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า Metallurgical Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
136 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร Environmental Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
137 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
138 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
139 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
140 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
141 B6318871 นายอำพล พละจู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
142 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
143 B6322151 นางสาวธมนวรรณ ลี้นิธิปัญญากุล IE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
144 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
145 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม EE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
146 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ Mechatronics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
147 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์ IE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
148 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ CPE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
149 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
150 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
151 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
152 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร EE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
153 B6331085 นายปพน คุญานนท์ MANAGEMENT 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
154 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ MANAGEMENT 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
155 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
156 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว EE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
157 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
158 B6332990 นายวรเมศ มุสิกโปฎก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
159 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
160 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง Mechatronics Engineering 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
161 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
162 B6400668 นางสาวพรพิชญ์ หวะสุวรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
163 B6400675 นางสาวณหทัย สกุลบริรักษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
164 B6400682 นายชลิต มั่งเรืองสกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
165 B6400699 นายจิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
166 B6400705 นายคุณากร อนุเดชากุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
167 B6400712 นางสาวภรภัทร ลีนาราช DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
168 B6400736 นางสาวฐิติชญา ฤทธินี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
169 B6400743 นายสรวิชญ์ ทองชัยประสิทธิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
170 B6400750 นายธัชพล ปิ่นทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
171 B6400767 นางสาวณัฐกฤตา ทองรอด DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
172 B6400774 นางสาวกวินทิพย์ สฤษชสมบัติ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
173 B6400781 นางสาวมณิสร มูลโพธิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
174 B6400798 นางสาวกัลยกร ไสยจิตร์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
175 B6400804 นางสาวชนกนันท์ ศิริคำน้อย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
176 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
177 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
178 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร CPE 1 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
179 B6417116 นางสาวภัทรนันท์ เพ็ญจันทร์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
180 B6417123 นางสาวอิสริยา ศรีสมัคร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
181 B6417130 นางสาวเบญฑิญา เขียวโพธิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
182 B6417147 นายฉัฐนันท์ พยุงวิวัฒนกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
183 B6417154 นายณัฐนันท์ โสภาบุตร์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
184 B6417161 นางสาวอภิชญา ขันเขียว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
185 B6417178 นางสาวจิดาภา ฤชุวรารักษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
186 B6417185 นายสุกฤษฏิ์ ศักดิ์สุรกานต์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
187 B6417192 นางสาวธนาภา วีรผาติวัฒน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
188 B6417208 นายภูมินทร์ สมบูรณ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
189 B6417895 นางสาวกัญญารัตน์ เสนบุญมี CPE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
190 B6417925 นายปรมัตถ์ สินชัย N/A 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
191 B6419691 นางสาวสุพิชญา เดชสุภา CE 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
192 B6422196 นางสาวจนิชญา สถิตอุตสาหกร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
193 B6422967 นายอัครวินท์ ผ้าแดง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
194 B6422974 นายกิตติภพ ศรีสวัสดิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
195 B6422981 นายวิชลิน วิชาสวัสดิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
196 B6422998 นางสาวเปมิกา นพศิระ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
197 B6423001 นางสาวปิยะธิดา สิงห์สถิตย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
198 B6423018 นางสาวจณิสตา พงษ์สิน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
199 B6423025 นายธนกร สุทธิบริหารกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
200 B6424398 นายไวยวิทย์ แดงหนู N/A 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
201 B6429287 นางสาวนาราลักษณ์ สิริรัตนเสวีกุล B.N.S. 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
202 B6429744 นางสาวชญากาณฑ์ น้อมสูงเนิน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
203 B6429812 นางสาวศตพร ศรีงาน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
204 B6429829 นางสาวพรธิดา ทรัพย์คณารักษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
205 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง PE 2 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
206 B6123093 นายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
207 B6123154 นางสาวธารทิพย์ จินดากวี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 40 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
208 B6123222 นางสาวชลดาภร ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 40 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
209 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ IE 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
210 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 2 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
211 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ EE 2 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
212 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
213 B6320997 นายธนกร ธนูการ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
214 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
215 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส ME 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
216 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป PRECISION ENGINEERING 2 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
217 B6337704 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 IST20 2504 DESIGN THINKING
218 B6431099 นายธนกร โพยนอก PRECISION ENGINEERING 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
219 B6431259 นางสาวจตุพร สู่สุข PRECISION ENGINEERING 2 10 0 IST20 2504 DESIGN THINKING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ