ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6501143 นายธีทัต หงสกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
2 B6501198 นางสาวพรรณนภา จงชาญสิทโธ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
3 B6501204 นางสาวสุภารัตน์ กิมิพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
4 B6501235 นางสาวพัสตราภรณ์ สุขสบาย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
5 B6501426 นายจิรพัส แสนเจ๊ก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
6 B6501471 นายพิตติพงษ์ ผ่านเเสนเสาร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
7 B6501495 นายสถิตพล เสนใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
8 B6501600 นายบัณฑิต เบ้าสิงห์สวย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
9 B6501624 นางสาวชลิตา คืบกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
10 B6501693 นายวริทธิ์ธร จันทร์สว่าง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
11 B6501723 นายจักรพงษ์ วงศ์พล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
12 B6501778 นายเตชิต เพ็งชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
13 B6501785 นางสาวพรทิวา กาละนิโย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
14 B6501815 นายธนอนันต์ ปลัดศรีช่วย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
15 B6501822 นายภูริภัทร การปลูก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
16 B6501952 นางสาวชนิสรา สาครไทย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
17 B6501990 นายสุกฤต ปัจจุโส INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
18 B6502041 นายธราดล ทวีสุข INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
19 B6502126 นางสาวพิชชาพร ฤาวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
20 B6502133 นางสาวธนัญพร แขค้างพลู INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
21 B6502140 นายธนากร บุญปลูก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
22 B6502157 นางสาวกรวรรณ ขันผักแว่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
23 B6502164 นายนราธร นราพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
24 B6502188 นางสาวธิดาวรรณ ยะโสธร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
25 B6502225 นายธวัชชัย หอมเย็น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
26 B6502232 นางสาวเพ็ญพิชญา ปัญญาประดิษฐ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
27 B6502331 นางสาวภัคจิรา สอนสมนึก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
28 B6502348 นายธนดล สุมังเกษตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
29 B6502393 นายวัชรานนท์ ละน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
30 B6502409 นางสาวบุษยา สิทธิ์ขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
31 B6502447 นางสาวณัฐธิดา แนวงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
32 B6502454 นางสาวณัชยากร ฉัตรอุทัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
33 B6502508 นางสาวภัทธิรา สุขไสยาสน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
34 B6523862 นายวัชรินทร์ ภูสมปอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
35 B6524050 นายวรวุฒิ จุลรัษเฐียร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
36 B6524067 นายธนากร โชคพิมาย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
37 B6524111 นายธีระภัทร พรมศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
38 B6524159 นางสาวธนวฤนท์ ศรีอัครวิทยา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
39 B6530754 นายวงศธร ไพเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
40 B6530983 นางสาวณัฐณิชา อยู่สบาย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
41 B6531027 นางสาวณัฐกาญจน์ ทิพยบุญนนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
42 B6531058 นายสิรภพ ภารพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
43 B6531065 นางสาวพิชญาภา สุขวัลคุ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
44 B6531102 นายธีรวุฒิ ปั๋นเขียว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
45 B6531140 นางสาวลภัสรดา ชูสกุลประชารักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
46 B6533878 นางสาวกฤตยา สู่สุข INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
47 B6533908 นางสาวประภัสสร มะลิวัลย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
48 B6533984 นางสาวอรวรรยา จุคำ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
49 B6534011 นางสาวเปมิกา กูลวิริยะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
50 B6534059 นางสาวภาริดา สุขเกษม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
51 B6535391 นางสาวมนัญชยา พันธ์โคกกรวด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
52 B6536947 นายบัณฑิต น้อยบุญญะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
53 B6501174 นายภิษณุพงษ์ กลิ่นขจร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
54 B6501211 นายอาภากร ศรีสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
55 B6501273 นายณชพงศ์ สุวัฒนเมธี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
56 B6501334 นางสาวกฤษณาพร พรมมานอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
57 B6501389 นางสาวนพเก้า มาศวรรณา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
58 B6501419 นางสาวประภัสสร เชิดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
59 B6501501 นางสาวณัฏฐณิชา เปลี่ยนโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
60 B6501570 นางสาวเบญจมาศ เรืองพิมาย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
61 B6501655 นายสุทธิชัย ปีกลม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
62 B6501679 นางสาวปาริฉัตร เดชโกพรม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
63 B6501686 นายทิวัตถ์ กาญจนสันติกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
64 B6502010 นางสาวรวงทอง ศรีษะนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
65 B6502034 นายอักขราทร ตองเงิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
66 B6502065 นางสาวกัญญาพัชร์ ทรวงโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
67 B6502171 นายศุภโชค เวชยานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
68 B6502195 นายศักรินทร์ เกตุใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
69 B6502218 นายมิ่งมงคล เกตุใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
70 B6502263 นายยศวรรธน์ เลขวรรณวิจิตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
71 B6502287 นายจิราวุทธ คล้อยเอี่ยม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
72 B6502294 นายณัฐพล โพธิ์จักร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
73 B6502300 นายเรืองศักดิ์ เหมือนมาตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
74 B6502362 นายพิณัติศกรณ์ ศรีสมบุญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
75 B6502416 นางสาวสุธิตา ประเสริฐถาวร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
76 B6502478 นางสาวธนัญญา ทรงดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
77 B6522872 นายธนพงศ์ พรมสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
78 B6523824 นางสาวชุติกาญจน์ เพ็ชรรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
79 B6523848 นางสาวรวิพร เนตรสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
80 B6523909 นายปัณธวัฒน์ เจริญบุญญสถิตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
81 B6523916 นางสาวปรวีร์ ศรีกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
82 B6523954 นายจิรพงศ์ ศรีอำไพ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
83 B6523961 นางสาวดนยา โทผา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
84 B6524104 นายธนบดินทร์ บุญอ่อน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
85 B6524166 นายธนากร มีสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
86 B6530594 นางสาวกัญญาณัฐ ฮุ้นสกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
87 B6530617 นายแทนไทย บุญไทยกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
88 B6530778 นายพันเลิศ พงศ์พัทธ์รุจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
89 B6530815 นางสาวปภัสสร มาพะเนาว์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
90 B6530846 นายศศิน เพียซ้าย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
91 B6530860 นายวัชรเมธ เสริมเสนาบุญ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
92 B6530990 นางสาวน้ำทิพย์ บวรอารักษ์สกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
93 B6531003 นางสาวศตพร กันนิกากลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
94 B6531010 นางสาวศันสนีย์ หงษ์ชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
95 B6531034 นางสาวภัทรมน สระศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
96 B6531089 นางสาวกนกนภา นุชนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
97 B6531171 นางสาวนนิตา ศิริปรุ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
98 B6531188 นางสาวอภิชญา ทิพลักษณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
99 B6533960 นายพฤฒินันท์ จีนประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
100 B6533991 นางสาวเพชรลดา แก้วเมือง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
101 B6534042 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
102 B6534073 นางสาวนลินทิพย์ แก้วก่า INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
103 B6534080 นางสาวชมพูนุท เวชประสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
104 B6534097 นางสาวรดามณี ผ่องจันทึก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
105 B6501280 นางสาวจิรภัทร ตั้งเศวตชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
106 B6501358 นางสาวธนพร อริยสุระ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
107 B6501396 นางสาวณัฐชา โสภาบุตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
108 B6501440 นางสาวณัฐภรณ์ ไชยสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
109 B6501488 นายพรรษกร เทียมแสง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
110 B6501556 นางสาวปัญญาพร พ่วงพี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
111 B6501662 นางสาวพรพรรณ ชัยเพชร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
112 B6501839 นางสาวพิภัชชา ชาลีพรม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
113 B6501846 นายพีรพล คำเหลือง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
114 B6501884 นางสาวนบพิมล ลาฝอย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
115 B6501891 นางสาวอภิชญา นาคพวง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
116 B6501945 นางสาวนันท์นภัส เจริญศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
117 B6502027 นายธนากร เสริมเเสง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
118 B6502096 นายเดชาธร เนยเมืองปัก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
119 B6502119 นางสาวฐิติยากร ลิ้นทะเล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
120 B6502317 นางสาวณัฐณิชา วงเวียน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
121 B6502355 นายรัฐชานนท์ ปัจฉิมาเอกพล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
122 B6502379 นางสาวมนัสวี เวโรจน์วัฒนัน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
123 B6502430 นางสาวเปรมยุตา พันศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
124 B6502461 นางสาววริศรา บุญเลิศพาณิชย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
125 B6520014 นายธีราสิทธิ์ โชคบำรุง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
126 B6520021 นางสาวชุติกาญจน์ นะพุทธะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
127 B6521547 นางสาวจิดาภา สัตตบุตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
128 B6523015 นายคุณากร ลายจันทึก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
129 B6523831 นายเศรษฐ์พล เชิดพุดซา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
130 B6523978 นางสาวโยษิตา จิตรกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
131 B6523985 นางสาวปริยากร รอดวินิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
132 B6524005 นายธนวิชญ์ ศิริไพบูลย์ทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
133 B6524012 นายปิยะพงษ์ บิกขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
134 B6524043 นายศิวกร ปลอดสิริกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
135 B6524173 นางสาวธนาภา ทากุ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
136 B6530631 นางสาวฟ้าเอ็นดู ลาละคร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
137 B6530648 นางสาวณัชชา ขอบโคกกรวด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
138 B6530662 นายเนติธาดา ชูเสน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
139 B6530686 นางสาววรกาญจน์ สมมุ่ง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
140 B6530709 นายนิติวัชร์ จิรอิสราวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
141 B6530716 นายภพธร ชมภูพาน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
142 B6530723 นางสาวจุฑาทิพย์ กิจวิจิตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
143 B6530730 นางสาวศิริลักษณ์ โคกเทียน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
144 B6530747 นายปิยวัฒน์ หยวกกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
145 B6530808 นายภราดร เสริฐกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 3 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
146 B6530877 นางสาวพิชญาณี โพธิ์เข็ม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
147 B6530884 นายธนนันท์ หมายดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
148 B6530891 นางสาวพัทธ์ธีรา ชิดสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
149 B6530907 นายสุภวิจักษณ์ บุญพิมพ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
150 B6530921 นางสาวศรัณยพร ฉิมกูล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
151 B6530938 นางสาวตมิสา แก้วจันทึก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
152 B6530952 นายธนัท ชัยสุนทรากุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
153 B6530969 นายสัจจวัฒน์ วอนสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
154 B6531157 นายธนกฤต สำราญพิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
155 B6533892 นางสาวลลิตา พรหมเมตตา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
156 B6533922 นางสาวศิขรินธาร บุตรพินธุ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
157 B6534066 นายชยธร ดอกกุหลาบ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
158 B6501150 นายภานุวัฒน์ โคงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
159 B6501242 นางสาวสุชารัตน์ กองฉลาด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
160 B6501297 นางสาวธัญชนก กิ่งปรุ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
161 B6501303 นายชินพัฒน์ ดำพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
162 B6501310 นายธนดล เพ็ชรหมื่นไวย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
163 B6501327 นายวสันต์ ดวงเกิด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
164 B6501365 นายจักรพงศ์ วังหอม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
165 B6501402 นางสาววิรัญญา แจ่มกระจ่าง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
166 B6501563 นางสาวรุ่งนภา แซ่ตั้ง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
167 B6501709 นายปิยนันท์ กะทิศาสตร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
168 B6501716 นางสาวปรียาภรณ์ สมเสนา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
169 B6501761 นางสาวฐิติกานต์ ไวทยสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
170 B6501792 นายจักรินทร์ ทรงบรรพต INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
171 B6501808 นางสาวญาณิษา ยิ่งนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
172 B6501860 นายณัชพล ชูผล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
173 B6501877 นางสาวปริชมน อาจริยะวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
174 B6501914 นางสาวพรรณนภา ปราบหนองบั่ว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
175 B6501938 นายภูเบศ จงโกเย็น INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
176 B6501969 นายธนวิชญ์ ชุมศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
177 B6502058 นายณัฐวุฒิ วังแสนแก้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
178 B6502072 นายทัตเทพ จันทพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
179 B6502089 นางสาวณัฐพร ผิวศิริ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
180 B6502102 นายภูมิบดินทร์ อินธิสุทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
181 B6502249 นางสาวพรหมพร โชติธนชัยสุธี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
182 B6502270 นางสาวณภัทร อ่ำศรีเพ็ชร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
183 B6502386 นางสาวศศินิภา บุบผาชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
184 B6502492 นางสาวปาณิสรา ทองไพโรจน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
185 B6523855 นายพลาธิป บัวผาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
186 B6523930 นายศุภชัย ศรีภา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
187 B6524135 นางสาวพิมพ์ชนก ช่วยสระน้อย INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
188 B6524142 นายณัฎฐากรณ์ มะลิวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
189 B6524197 นางสาวณัฐธิดา สิงหาปัด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
190 B6530624 นางสาวนฐนันท์ เสียงใหม่ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
191 B6530655 นายสุรพร แสงศรีจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
192 B6530693 นางสาวชนิกานต์ เวียงนนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
193 B6530761 นายณัฐนันท์ เจียสำราญ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
194 B6530822 นางสาวณัฐกานต์ เจริญรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
195 B6530839 นางสาวนัฏชรักษ์ กั๊กสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
196 B6530853 นางสาวอรปรียา หมอกมัว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
197 B6530914 นางสาววิภาดา เลิศศักดิ์ศรีสกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
198 B6530945 นางสาวเบญญาภา สังขีด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
199 B6530976 นางสาวดรุณี ภูขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
200 B6531041 นางสาวรัตนาวดี มีศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
201 B6531072 นายปัณณวิชญ์ สอนแพง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
202 B6531096 นางสาวไอศวรรย์ ยินดีชาติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
203 B6531133 นางสาวภมรรัตน์ ลันวงษา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
204 B6531164 นางสาวกัตติกา ตั้งจิตเจษฎา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
205 B6533915 นายอชิรวรรธน์ เปล่งกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
206 B6533939 นายรชนนท์ แสงกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
207 B6534028 นางสาวสิริยากร ศรีสวาสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
208 B6534035 นายบุญวฤทธิ์ หงษ์กลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
209 B6536923 นางสาวกนกพร ตะดอน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 4 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
210 B6501136 นางสาวกัญญารัตน์ พิลานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
211 B6501181 นายยสินทร รุกขสนธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
212 B6501228 นายศรัณยู เลิศนรพันธุ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
213 B6501259 นายไวยวัฒน์ แซ่หลี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
214 B6501266 นางสาวรักษิกา แสงรอด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
215 B6501341 นางสาวศศิธร ศักดิ์เสริมเกียรติ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
216 B6501433 นายชัยเมธ สริมา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
217 B6501457 นายพัชรพันธ์ มนธะนันท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
218 B6501464 นางสาวศศิภา ปิณฑรัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
219 B6501518 นายนันทวรรธน์ จีนาวนิช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
220 B6501525 นางสาวปนิศรา ด้วงคำจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 3 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
221 B6501532 นางสาวศิริภัสสร สืบกระแสร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
222 B6501549 นายยศวริศ ขันแก้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
223 B6501587 นายธนวัฒน์ ไทยธานี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
224 B6501594 นายฤทธิ์นภา ประเสริฐศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
225 B6501617 นายศุภณัฐ สมบัติคำ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
226 B6501631 นายเจษฎา ปกรณ์ภักดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
227 B6501648 นายต้นปี ศรีสด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
228 B6501747 นายธันวา ชนะสาร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
229 B6501754 นายสุกฤษฎิ์ ศรีพุทซา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
230 B6501853 นายภวัต แซ่กู้ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
231 B6501921 นางสาวธนิษฐา วายุโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
232 B6501976 นายนิธิศ สุขไพบูลย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
233 B6501983 นายวิศวะ น้อยกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
234 B6502003 นายณัฏฐ์ฐิพล เจริญวัย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
235 B6502201 นายคุณานนท์ แก้วมงคล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
236 B6502256 นางสาวอาคิระ ทองเสือ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
237 B6502485 นางสาวเปรมกมล ภานุมาตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
238 B6523879 นายอนุภัทร ขัตทฤกษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
239 B6523886 นายกฤษด์สกุล ปัญญะสังข์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
240 B6523893 นายณัฐกวิณ วงศ์นรกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
241 B6523923 นายพรหมศิริ ศรีวีระมงคล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
242 B6523947 นางสาวอนุษรา ดวงลาดนา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
243 B6523992 นางสาวอัญชริฌา บัวสง่าวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
244 B6524029 นายธนากร อัครเดชาเกียรติ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
245 B6524036 นายประชัย เยรัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
246 B6524074 นายธนพล ทองวัฒน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
247 B6524081 นางสาวเกศราภรณ์ มะลิวัน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
248 B6524098 นายณฤทธิ์ สรุจวรโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
249 B6524128 นายภาสวิชญ์ ศรีรักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
250 B6524180 นายกฤษฏิ์ มากมณี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
251 B6524203 นางสาวณัฐวรรณ วงศ์ท้าว INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
252 B6530679 นายธนิสร การบรรจง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
253 B6530785 นายศิรสิทธิ์ วงษ์ซีวะสกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
254 B6530792 นายปฏิภาณ เคนไชยวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
255 B6531126 นางสาวภาสินี วงษ์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
256 B6533885 นางสาวกชพรรณ มหาชัยธวัช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 3 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
257 B6533953 นางสาวมัญฑิตา มินจันทึก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
258 B6534004 นายธารธร ทองหอม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 5 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
259 B6504786 นางสาวปาริชาติ เดชบุรัมย์ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
260 B6504847 นายกวีวัธน์ บำรุงตา N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
261 B6504878 นายธราเทพ ป้องเรือ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
262 B6504892 นายภณวัจน์ บุญเครื่อง N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
263 B6505004 นายพีรณัฐ เทียนนิมิตดำรง N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
264 B6505011 นายชัยชนะ ทับหมื่นไวย N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
265 B6505639 นางสาวจิรัชญา ฦๅชา N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
266 B6505776 นางสาวธัญธร แสนเล้า N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
267 B6505844 นางสาวชลิตา ฮ้อยก่ำ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
268 B6505882 นายญาณพัฒน์ สุขสมบัติ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
269 B6505929 นางสาวอาทิตยา กองศักดิ์ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
270 B6505936 นายตรีคุณากรณ์ ชาวน้ำโมง N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
271 B6505967 นางสาวสมฤดี ปรุงเกษม N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
272 B6506100 นางสาวจิดาภา พานคำ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
273 B6506155 นายณฐพงศ์ เสนเพ็ง N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
274 B6506759 นายอรรถวิช ฤทธิทิศ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
275 B6506773 นายกฤตณัฐ จันทร์ลิ้ม N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
276 B6506858 นางสาวสุภัชชา อิ่มคำ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
277 B6506926 นางสาวสิทธิพร สุระทศ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
278 B6506971 นายอดุลเดช มูลสาร N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
279 B6507008 นางสาวรัชนีพร ฉายา N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
280 B6509019 นายปรัชญา กูบกระโทก N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
281 B6509026 นายณัฐวุฒิ อิ่มขำ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
282 B6509057 นางสาววริศรา พนมเขต N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
283 B6509118 นางสาวลลิตวดี วงศ์สูงเนิน N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
284 B6509125 นางสาวตระการตา ถาวงค์กลาง N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
285 B6509217 นางสาววไลลักษณ์ จอมไพรศรี N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
286 B6510381 นายศิลาชัย ฟังสูงเนิน N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
287 B6510442 นางสาวสุชานันท์ ทองหนองบัว N/A 6 60 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
288 B6510497 นางสาวปารวี พรหมมา N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
289 B6510558 นางสาวอรุณกตี หวังชอบ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
290 B6510633 นางสาวพัณณิตา เบ้าโชติ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
291 B6515645 นายนันทวัฒน์ วะชุม N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
292 B6515652 นายณัฐภัทร พุทธรักษา N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
293 B6515683 นางสาวจณิสตา ตั้งกระจ่างจิตร N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
294 B6521264 นายภัคณัฏฐ์ วชิรางกูร N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
295 B6521271 นายนนทนา หินวิเศษ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
296 B6521349 นายพุฒิเมธ จงปลูกกลาง N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
297 B6521431 นายชลสิทธิ์ เกศรี N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
298 B6525446 นายกันจนนท์ แซ่จอหอ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
299 B6525651 นางสาวพิจิตรา ทองเบ้า N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
300 B6525996 นางสาวพลอยเพชร เจริญยิ่ง N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
301 B6526498 นายอลงกฤต ไชยบุบผา N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
302 B6531430 นางสาวธวัลยา อนุกูล N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
303 B6531973 นายวิธวินท์ วงละคร N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
304 B6533595 นางสาวศตนันท์ ศุภะพินิ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
305 B6533946 นางสาวกรรณิการ์ เกตุไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 6 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
306 B6534233 นายซุลฮี สามะอาลี N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
307 B6534240 นายตะวันฉาย บุราคร N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
308 B6534264 นางสาวศุภนิจ ธรรมวิเศษ N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
309 B6534288 นายพงศกร การงาน N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
310 B6534295 นางสาววศิกา กองมี N/A 6 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
311 B6502423 นายณัฐกิจ หริ่มเพ็ง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
312 B6504571 นายศุภกร สุขยา Chemical Engineering 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
313 B6504793 นางสาวภณิดา สายชุมดี N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
314 B6504823 นายปิยวิทย์ จูงกลาง N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
315 B6504830 นายธนิต นันทามิ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
316 B6504939 นายธนวัตน์ คลังสิน N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
317 B6504960 นางสาวชัญญา ประทุม N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
318 B6505028 นางสาวณัฐชญา สุกใส N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
319 B6505059 นายเจนณรงค์ นะวะสิมพา N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
320 B6505622 นางสาวจุฑามาศ ดาวัลย์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
321 B6505646 นางสาวกัญญาลักษณ์ โฆสิต N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
322 B6505660 นางสาวศิรภัสสร ขบวนงาม N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
323 B6505691 นางสาวโสภิดา ขจรโกวิทย์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
324 B6505783 นายอนุวัฒน์ ดงสันเทียะ N/A 7 10 3 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
325 B6505790 นางสาวศศิประภา พินิจมนตรี N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
326 B6505806 นายศุภกร สุดสังข์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
327 B6505899 นายศิวฉัตร ลาวงศ์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
328 B6506018 นางสาวสุประวีณ์ แสงไชย N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
329 B6506179 นางสาวญาณิศา อยู่สวัสดิ์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
330 B6506216 นางสาวอิงฟ้า แก้วศรี N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
331 B6506810 นายสมชาย ศิริกาล N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
332 B6506841 นายธรากร พวงพิมพ์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
333 B6506896 นางสาวสุกัญญา ปัญญา N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
334 B6506988 นางสาวปณิดา เพ็ชรสุวรรณ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
335 B6509064 นางสาวปรีดา ผาสุข N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
336 B6509095 นายจิรพัฒน์ งามศักดิ์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
337 B6509248 นายอภิวิชญ์ แยงไธสง N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
338 B6510503 นางสาววงศ์รฎา วงศ์ฉลาด N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
339 B6510565 นางสาวอรุณรัศมี หวังชอบ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
340 B6510589 นางสาวจินห์จุฑา เมตตา N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
341 B6510657 นางสาวธวัลพร ไกรยศรี N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
342 B6511135 นางสาวณัฏฐนิชา ตาสว่าง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
343 B6512057 นายธีรเดช หอมหวาน CPE 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
344 B6512279 นายภควัต บุญรักษา N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
345 B6515058 นางสาวสุกัญญา นาควัน N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
346 B6520090 นางสาวเพ็ญนภา เพชรสัมฤทธิ์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
347 B6521295 นางสาวศิริลักษณ์ ยังวงษ์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
348 B6521332 นางสาวมนัสนันท์ แมลงผึ้ง N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
349 B6521363 นางสาวปภาดา มโนรถจตุรงค์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
350 B6521387 นายปัณณธร จิ๋วอ่อน N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
351 B6521394 นายจีรวัช อินต๊ะวงค์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
352 B6521417 นางสาวกนกกร ยุวบุตร N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
353 B6524616 นางสาวกุลธิญา สวมขุนทด N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
354 B6525262 นายเอกภพ เพ็งบุญ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
355 B6525729 นางสาวพิมลรัตน์ ทองแก้ว N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
356 B6526023 นายกรวิชญ์ ปลื้มวงษ์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
357 B6526108 นายกิตติอนันท์ ประชามาตย์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
358 B6526115 นางสาวจิราภรณ์ โกเศยะโยธิน N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
359 B6526511 นายอัคคเณศร์ จันทรเสาวพักตร์ N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
360 B6526894 นายณัฐกรณ์ แก้วสาร N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
361 B6532079 นางสาวอัฐราวรรณ จันทโยธา N/A 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
362 B6536039 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์ PRECISION ENGINEERING 7 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
363 B6504854 นายสรวิชญ์ จันทรวราภร N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
364 B6504861 นางสาวแพรพลอย แจวศรีทอง N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
365 B6504977 นางสาวพรนภา ใจบุญ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
366 B6505905 นายพุทธกาล เศวตอนันต์ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
367 B6506001 นางสาวกิตติมา นามพลับพา N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
368 B6506032 นางสาวฐณปวรรณ มาศพูนผล N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
369 B6506056 นางสาวศิริญากรณ์ พลายพงษ์ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
370 B6506131 นายอัตตสิทธิ์ เดชา N/A 8 10 1 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
371 B6506780 นายธนายุทธ แสนพลเมือง N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
372 B6506803 นางสาวชนินตา การสมลาภ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
373 B6506933 นายสรายุทธ พัฒน์แป้น N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
374 B6506940 นางสาวตรีเนตร เย็นใจดี N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
375 B6506957 นายศรายุธ ทิพสอน N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
376 B6507282 นางสาวธันยพร มานะงาน N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
377 B6508562 นางสาวศิริรัตน์ แซ่อัง N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
378 B6508944 นายวิทวัส จงหาญ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
379 B6509194 นายกิตติภณ สังขวัฒน์ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
380 B6509200 นายณภัทร จิบจันทร์ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
381 B6509224 นางสาวดวงฤดี วิเสโส N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
382 B6509255 นายบุญยวีร์ เกตุกระโทก N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
383 B6510411 นางสาวกุลธิดา สร้อยสำโรง N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
384 B6510459 นางสาววนัสนัย หมื่นหาวงค์ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
385 B6515027 นายปฏิพัทธ์ อุดมเวช N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
386 B6515669 นายณัฐกุล วงศ์ศรีเผือก N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
387 B6515676 นางสาวธรีรัตน์ ศรีมันตะ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
388 B6521288 นางสาวเบญจพร ปิ่นสันเทียะ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
389 B6521400 นางสาวสุทธาทิพย์ บือสันเทียะ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
390 B6522995 นายปุณณภพ ดอกยี่สุ่น N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
391 B6524623 นางสาวชลลดา จันทรเสนา N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
392 B6525071 นางสาวสุดาพร กงชัยภูมิ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
393 B6525149 นายเจตนิพัทธ กฤษดาเรืองศรี N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
394 B6525682 นางสาวณัฐชนีพร ทวีทรัพย์ N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
395 B6525705 นายกฤตภาส ผิวบาง N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
396 B6525712 นายพงค์อมร พืชผักหวาน N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
397 B6526009 นางสาวจินตนา มุลมณี N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
398 B6526030 นายศิรวิชญ์ แววจะบก N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
399 B6526047 นางสาวแพรพลอย จะวังคะโส N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
400 B6526054 นายสุทัศน์ สุทธิมูล N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
401 B6526122 นายอนันต์สิทธิ์ พลหล้า N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
402 B6526207 นายอชิตะ เกิดสุข N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
403 B6526528 นางสาวปณิสรา ควรดี N/A 8 10 0 IST20 1002 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING