ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 M6400545 นางสาววัชฎา รัตนานนท์เสถียร OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT 1 10 0 IPH03 7041 PRACTICE IN OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
2 M6400552 นายสมภพ กอศรีพร OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT 1 10 0 IPH03 7041 PRACTICE IN OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ