ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 10 1 527457 SYSTEM DESIGN TECHNIQUES
2 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 1 10 1 527457 SYSTEM DESIGN TECHNIQUES
3 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง TCE 1 10 1 527457 SYSTEM DESIGN TECHNIQUES
4 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 10 1 527457 SYSTEM DESIGN TECHNIQUES
5 B6110789 นายพิบูลย์ศักดิ์ พวงนิล TCE 1 10 1 527457 SYSTEM DESIGN TECHNIQUES
6 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์ TCE 1 10 1 527457 SYSTEM DESIGN TECHNIQUES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ