ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400811 นางสาวประภาพร กุนอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
2 B6400835 นายกฤษณพงศ์ เจริญจรรย์พร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
3 B6400842 นางสาวภัทริกา ลับดีพะเนาว์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
4 B6400897 นายเจษฎาภรณ์ ปลักกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
5 B6400910 นางสาวเบญญาภา เอี่ยมภิญโญ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
6 B6400996 นายนนณภัทร ช่วยศิริ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
7 B6401023 นายอนันท์ทวีป ศิริชัยวงศ์สกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
8 B6401030 นายชนกันต์ ทวีศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
9 B6401078 นายเมธี สู่สุข INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
10 B6401085 นางสาวน้ำหนึ่ง สุวรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
11 B6401092 นายเขมชาติ เตชะวนกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
12 B6401108 นางสาวเบญญทิพย์ องอาจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
13 B6401115 นางสาวรัตติยา บุญมา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
14 B6401139 นายชโยดม สุขสุพืช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
15 B6401153 นายชลสิทธิ์ สัมมาชิต INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
16 B6401160 นางสาวพรรพษา สายทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
17 B6401177 นายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
18 B6401191 นางสาวชญานิน มารัตน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
19 B6401214 นายวรกานต์ ปานกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
20 B6401238 นางสาวพรพรรษา พัดเกาะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
21 B6401245 นางสาววรพิชชา แปลงดี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
22 B6401252 นายกัฏฏ์ภักดี ประจักษ์สูตร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
23 B6401269 นางสาวชลิตา หาญขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
24 B6401306 นางสาวจุฑามาศ สุขสำราญ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
25 B6401320 นางสาวชญานิน น้อยปลา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
26 B6401344 นายปรัตถกร จันทน์หอม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
27 B6401412 นายธนกร เหง่าทองหลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
28 B6401429 นายวริทธิ์นันท์ ตันประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
29 B6401436 นายธีรภัทร ภาวะโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
30 B6401481 นายกิตติศักดิ์ เพี้ยวสำอางค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
31 B6401498 นายปฏิภาณ ปานถม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
32 B6401504 นางสาวกานต์พิชชา ปัดถาพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
33 B6401511 นางสาวเปี่ยมพร บูชาพันธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
34 B6401542 นายธนกฤต พิมพ์ปรุ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
35 B6401559 นางสาวณัฐณิชา อินทร์พิทักษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
36 B6401566 นางสาวอันธิกา หมวกสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
37 B6401597 นางสาวกุลจิรา ภาโสม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
38 B6401610 นายพุฒิกฤษฏิ์ พลเดช INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
39 B6401627 นางสาวณิชาภัทร แอบจันทึก INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
40 B6401665 นางสาวภัทรวดี อมรศิริการกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
41 B6401696 นางสาวณิชานันท์ แสนตรง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
42 B6401726 นางสาวสุกัญญา มากบุญ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
43 B6401740 นายศรายุทธ ศรีเมือง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
44 B6415600 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 1101011 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ