ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
2 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
3 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
4 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
5 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
6 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
7 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
8 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
9 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
10 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
11 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
12 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
13 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
14 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
15 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
16 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
17 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
18 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
19 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
20 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
21 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
22 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
23 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
24 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
25 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
26 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
27 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
28 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
29 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
30 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
31 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
32 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
33 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
34 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
35 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
36 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
37 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
38 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
39 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
40 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
41 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
42 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
43 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
44 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
45 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
46 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
47 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
48 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
49 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
50 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
51 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
52 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
53 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
54 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
55 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
56 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
57 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
58 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
59 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
60 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
61 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
62 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
63 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
64 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
65 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
66 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
67 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
68 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
69 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
70 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
71 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
72 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
73 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
74 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
75 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
76 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
77 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
78 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
79 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
80 B6133450 นายกรกช ระดาไสย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
81 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
82 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
83 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
84 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
85 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
86 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
87 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
88 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
89 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ