ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301057 นายนฤพล ป้อมพิมพ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
2 B6301064 นางสาวพิมพกานต์ ฮอกระวัด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
3 B6301088 นายจักรี รัตนาสุวรรณ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
4 B6301095 นายปิยะวุฒิชัย โนใจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
5 B6301101 นายติณณภพ ต่างประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
6 B6301132 นายปฏิพัทธ์ มิตรสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
7 B6301170 นายกิตติพงศ์ เพียดา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
8 B6301194 นายสุดยอด เครือสุคนธ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
9 B6301200 นายณัฐพงษ์ วงศ์เเสงเพ็ชร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
10 B6301217 นายขัตติยะ ทุ่งกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
11 B6316457 นายต่อเกียรติ สุขสบาย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
12 B6316464 นายณัฐวัตร ฐานวิเศษ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
13 B6316495 นายธนพล สมศรีจันทร์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
14 B6316594 นายภาณุมาศ หงษ์พรม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
15 B6316655 นายปฏิพาน บุญทัน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 60 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
16 B6320331 นางสาวธนพร ใหญ่โสมานัง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
17 B6320386 นางสาวปัญยดา ชำนาญหัตถ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
18 B6324964 นางสาวเมธาวี ศิลปกรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
19 B6325077 นายศุภากฤต ธีระคุณานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
20 B6325114 นางสาวภาณุมาศ วิชัยโย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
21 B6325138 นางสาวญาดา ชนะชัย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
22 B6325176 นางสาวแอนนา อินทสระ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
23 B6325190 นางสาวกฤติยาภรณ์ แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
24 B6330514 นายชินท์ณภัทร หมวดชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
25 B6330569 นายเตชิต ถาดพลกรัง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
26 B6330606 นายอธิปรัฐ อัมรารัมย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
27 B6333898 นางสาวจิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
28 B6333966 นายภาณุภัท รักษาสัตย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
29 B6334000 นางสาวทิพวัลย์ ขอพันธ์กลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
30 B6335434 นางสาวอรอนงค์ มูลเปา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
31 B6335465 นางสาวอารยา โสขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
32 B6335489 นายคุณานนต์ เอียดบางหยี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101091 STRUCTURED PROGRAMMING AND DATA STRUCTURES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ