ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301125 นายนัฐวุฒิ วรรณ์คำ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
2 B6301156 นางสาวเพอริน เชื้อจารย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
3 B6301163 นางสาวเบญจวรรณ ถริปภัสสโร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
4 B6301224 นายอนันทศักดิ์ จงกระโทก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
5 B6316471 นายธนภัทร จินตวัฒนกุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
6 B6316518 นางสาวรังสิยากรณ์ พันธโคตร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
7 B6316617 นายปวริศ ระวังโพธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
8 B6320324 นางสาวชุติมณฑน์ ภิญโญดม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
9 B6320409 นางสาวรัตนา สังข์ทอง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
10 B6320478 นางสาวชัชศา ชอบอิสระ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
11 B6320492 นายธนกร โภคทรัพย์ไพศาล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
12 B6324933 นางสาวเกศมณี วันสุธะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
13 B6324971 นายพงศธร แก้วหนองยาง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
14 B6325015 นางสาวธิดารัตน์ โนนพลกรัง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
15 B6325046 นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ บุญลือ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
16 B6325053 นางสาวอินทิรา อุตส่าห์งาน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
17 B6325183 นางสาวรดาสิรี สุขใส INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
18 B6333850 นางสาวลีซ่า โบร์มันน์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
19 B6333935 นางสาวอารยา อาทิเวช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
20 B6334024 นายพิทย์พล รินไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 60 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
21 B6334031 นางสาวภัคจิรา ฤทธิกรรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
22 B6335441 นายชานน สัมพันธ์วงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
23 B6335472 นางสาวเพชร หูกขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101181 DATA COMMUNICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ