ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301071 นางสาววฤษดี ดวงราษี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
2 B6301118 นางสาวพิชญาลักษณ์ สะท้านภพ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
3 B6301149 นายปุญญพัฒน์ สีหวงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
4 B6316600 นางสาวปณิตตรา รุจิเงิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
5 B6316624 นางสาวจิรวดี ครุฑทองขาว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 60 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
6 B6316631 นายพีชญ์คุณศร์ บัวแย้ม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
7 B6320348 นางสาวกัญญ์ชวัลกร จุลศักดิ์ธำรง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
8 B6320379 นายนัฐพงศ์ สุขใส INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
9 B6320393 นางสาวกรีญาธร ญาติสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
10 B6320416 นางสาวตะวันฉาย ไกยนารถ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
11 B6320430 นายธนภัทร กันนุลา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
12 B6324995 นางสาวพัณณิตา มณีวงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 1 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
13 B6325008 นายบูรพา โสภะสิงห์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
14 B6325022 นายทัตพงศ์ หงษ์บูชา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
15 B6325084 นายอภิเดช อรรถเวทิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 60 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
16 B6325107 นางสาววริศรา ไกรจะบก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
17 B6333911 นายกวีกานต์ กุลวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
18 B6333959 นางสาวเพลงสกุล ดีพลงาม INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101333 PROJECT IN DATA CURATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ