ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301231 นางสาวรวิกร สิริโรจนานนท์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
2 B6316488 นายธีรศักดิ์ ค่ำสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
3 B6316525 นายกฤตเมธ นวลศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
4 B6316532 นายปัณณวัฒน์ ยิ่งสง่า INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
5 B6316549 นายกีฏะ ใหญ่น้ำ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
6 B6316563 นางสาวณัฐพร พรหมโสภา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
7 B6316587 นายสุริยา อุดชาชน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
8 B6316648 นางสาวศิวิมล โคษาราช INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
9 B6319984 นายกิตติพร กล้าหาญ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10 B6320447 นางสาวธนวรรณ บุญสูงเนิน INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
11 B6320454 นายณัฐนันท์ ชินไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
12 B6320485 นางสาวจตุพร กุยแก้ว INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
13 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
14 B6324940 นายอาคเนย์ สังขารี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
15 B6324957 นางสาวกันยารัตน์ แคนศิลา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
16 B6324988 นายพศิน กันสิทธิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
17 B6325060 นายสืบศักดิ์ ประดิษฐ์ค่าย INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
18 B6325145 นางสาวชญากัญจน์ มานินชลาทิพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
19 B6325169 นางสาวจุฑามาศ เหมือนศรี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
20 B6330491 นายชลสิทธิ์ อภิวรากุล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
21 B6330507 นายชัยณรงค์ ทรงปัญญา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
22 B6330521 นางสาวชุติมา เรืองวิริยะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
23 B6330538 นางสาวโชษิตา แห่งสันเทียะ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
24 B6330545 นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วพิลา INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
25 B6333867 นายจุลพงษ์ จันท์หอมหวล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
26 B6333874 นางสาวภัทรกันย์ ตั้งรวมทรัพย์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
27 B6333881 นางสาวศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
28 B6333904 นางสาวชนาภา ชีวะคำนวณ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
29 B6333928 นายพงศธร ยศปราณี INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
30 B6333980 นางสาวฐิติพร วิมุตติกร INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
31 B6333997 นางสาวพลับพลึง ศิลป์ประกอบ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
32 B6335458 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 1 10 0 1101153 PROJECT IN INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ