ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
2 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
3 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
4 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
5 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
6 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
7 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
8 B6017705 นายกฤติน ขันขวา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
9 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
10 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
11 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
12 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
13 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
14 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
15 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
16 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
17 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
18 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
19 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
20 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
21 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
22 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
23 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
24 B6115463 นายกิตติภพ สิงห์ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
25 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
26 B6115951 นายภัคพล สุพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
27 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
28 B6117641 นายก้องภพ อุทโยธา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
29 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
30 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
31 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
32 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
33 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537469 OPTIMIZATION FOR ENGINEERING APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ