ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
2 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
3 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
4 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
5 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
6 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
7 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
8 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
9 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
10 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
11 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
12 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
13 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
14 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
15 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
16 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 1 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
17 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
18 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
19 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
20 B6239381 นางสาววันวิสา สวายพล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
21 B6239398 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
22 B6329945 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์ Mechatronics Engineering 1 10 1 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
23 B6337650 นายนิติพนธ์ พรมหาญ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303437 MANAGEMENT OF COMMERCIAL ORNAMENTAL AQUATIC ANIMAL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ