ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6232320 นางสาวทัศนียา ชื่นนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 1 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
2 B6301842 นายบวรภัค ภัทรวรรณ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
3 B6302023 นางสาวเข็มทราย จงรักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
4 B6313135 นางสาวรุจิรา สมพลกรัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
5 B6313142 นางสาวพนิดา กองเมืองปัก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
6 B6313159 นางสาวศิรภัสสร เกื้อการุณย์วงศ์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
7 B6313166 นางสาวกานดา บุญกองชาติ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
8 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
9 B6313180 นางสาวชุติกาญจน์ ไตรรัตนภิรมย์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
10 B6313197 นางสาวกัลย์สุดา คำโคตร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
11 B6313203 นายธีรภัทร์ สรณวรรณ์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
12 B6313210 นางสาวนิศาชล เจริญศรีวณิชย์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
13 B6313227 นางสาวกรวิภา จอมแก้ว MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
14 B6313234 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
15 B6313241 นางสาวฐิติมา พบกระโทก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
16 B6313258 นางสาวณัฐพร แก้วชาติ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
17 B6313265 นางสาวญาณิศา ทองแพง MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
18 B6313272 นางสาวพรรณปพร กรรขำ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
19 B6313289 นางสาวจิราพร แขมพิมาย MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
20 B6313296 นางสาวชนัญชิดา ทิพารัตน์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
21 B6313302 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ศิริสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
22 B6313326 นายสราวุฑ ไชยสีหา MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
23 B6313333 นายพุฒิพงศ์ รอบรู้ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
24 B6313340 นายวีรภัทร สนสูงเนิน MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
25 B6313357 นางสาวปิยธิดา สุกใส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
26 B6313364 นางสาวภัทรนันท์ การอุปฏิ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
27 B6313371 นางสาวศศิธร แปดสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
28 B6313388 นางสาวพัทธวรรณ จามะนุ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
29 B6313395 นายธนพนธ์ อุ่นเรือน MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
30 B6313418 นางสาววิชุดา พาลาเลิศ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
31 B6313425 นางสาวชลธิชา ศรีวิชา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
32 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
33 B6313449 นางสาวอริษา นันทะวงษ์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
34 B6313456 นางสาวริณนิภา บุญจันทร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
35 B6313463 นางสาวธิติมา ทุมสิงห์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
36 B6313487 นายสุริยะ แผลกระโทก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
37 B6313494 นายกฤธน อารีย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
38 B6313500 นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
39 B6313517 นางสาวศุภลักษณ์ ถือคง MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
40 B6313524 นางสาวกานต์มณี ระหาญนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
41 B6313548 นางสาวชนากานต์ สืบสีสุก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
42 B6313555 นางสาวปรีญาภัสสร เกื้อเจริญรัตน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
43 B6313562 นางสาวญาดา เอื้อสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
44 B6313579 นางสาวรัตติยากรณ์ ครามกระโทก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
45 B6313586 นางสาวญาณิศา สินมะเริง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
46 B6313616 นางสาวณัฏฐณิชา ใจซื่อ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
47 B6313623 นางสาวอารียา ดวนจันทึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
48 B6313630 นางสาวฐานิตา ต๊ะปัญญา MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
49 B6313647 นางสาวพนิดา สุทธิศักดิ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
50 B6313654 นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์ มุ่งพันธ์กลาง MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
51 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
52 B6313678 นายไกรวิชญ์ วินิจชีวิต MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
53 B6313685 นางสาวรุจิรา ดิษสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
54 B6313692 นางสาวจีรนันท์ ขวัญสำราญ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
55 B6313708 นายกวิน วงศ์จอม MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
56 B6313715 นางสาวปิยวดี ทาบุดดี MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
57 B6313722 นางสาวลัดดาวัลย์ เงียบจังหรีด MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
58 B6313739 นางสาวพรพิมล ศรีลาลักษณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
59 B6313746 นางสาวกนกวรรณ กระจกแก้ว MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
60 B6313753 นายอัครพล โค้งนอก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
61 B6313760 นายวีรวิชญ์ ปีย์มนัสกุลธร MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
62 B6313777 นางสาวชิดชนก ศรีชำนาญ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
63 B6313784 นางสาวแสงนิรันดร์ รุ่งรัตน์อาภา MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
64 B6313791 นางสาววรางคณา จับจิตร MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
65 B6313807 นายพุฒิพงศ์ พวงสันเทียะ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
66 B6313814 นางสาววรรณิสาข์ ทองน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
67 B6313821 นางสาวศิริวิภา พิมพ์แก้ว MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
68 B6319830 นางสาวรุจิรา คำพาอินทร์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
69 B6319847 นางสาวพิยดา จงกล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
70 B6319854 นางสาวพิมพ์ลภัส จันทร์เรืองศรี MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
71 B6319861 นางสาวภัชรัมภรณ์ ตาชูชาติ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
72 B6319878 นางสาววรศิญา ยอดสิงห์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
73 B6319885 นางสาวสุดารัตน์ ลาดนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
74 B6319892 นายภูมิพัฒน์ ซิ่งเถียรตระกูล MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
75 B6319908 นางสาวจันทิวาพร ทองโพธิ์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
76 B6319915 นางสาวรินรดา เจตน์นอก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
77 B6319922 นางสาวจิตรลดา เขื่อนมั่น MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
78 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
79 B6319946 นายพีรพัฒน์ โปร่งสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
80 B6319960 นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
81 B6319977 นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
82 B6320027 นางสาวรุ่งยุพา พิมพ์หนองเรือ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
83 B6320676 นายศุภรักษ์ ปันสา MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
84 B6320683 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฤทธิ์รุ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
85 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
86 B6320706 นายอนาวิล กกสันเทียะ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
87 B6320720 นางสาวศศิวิมล ปรุเขต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
88 B6320737 นางสาวจิราพรรณ สำราญจิตต์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
89 B6320744 นางสาวสุกัญญา แป้งสันเทียะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
90 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
91 B6320768 นางสาวสิริวรรณ เต็มเอี่ยม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
92 B6320775 นางสาวพัทธรินทร์ กิ่งนอก MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
93 B6323660 นายโกศล จันทร์กล้า MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
94 B6329549 นางสาวสุวรา บดนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
95 B6329556 นางสาวพิมสุรางค์ กี่เนืองนิตย์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
96 B6329563 นางสาวอริสรา แหยงกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
97 B6329570 นางสาวอาจารี ไพศาลสุขจิตต์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
98 B6329587 นางสาวพรรณราย โกสุมาศ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
99 B6329594 นางสาวสมิตานัน โสภานีย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
100 B6329600 นางสาวธีรยา พชรวัฒนากุล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
101 B6329617 นางสาวอริยา ถอยกระโทก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
102 B6329631 นายศิรเมศร์ โชติธนะจารุวัชร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
103 B6329648 นางสาวจนิสตา สินจันทึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
104 B6329655 นางสาวศุภสร วงศ์คำจันทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
105 B6329662 นางสาวสุทธิลักษณ์ หลวงเดช MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
106 B6329679 นางสาวสุภนิดา จันทร์นิโฮม MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
107 B6329686 นางสาวณาราญา เรกระโทก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
108 B6329693 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
109 B6329709 นางสาวปริยากร ฉิมพา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
110 B6329716 นางสาวอนงชรัตน์ ทรงฤทธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
111 B6330965 นางสาวกณิศา มีสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
112 B6330972 นางสาวกันตา ขำโคกสูง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
113 B6330989 นางสาวจิรภิญญา จงนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
114 B6330996 นางสาวญดาพร สายสุด MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
115 B6331009 นางสาวณัฐพร พิมพ์อุบล MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
116 B6331023 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
117 B6331047 นางสาวธิดารัตน์ ศิริโรจน์วัฒนกูล MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
118 B6331054 นางสาวนภิสา ควรสำโรง MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
119 B6331078 นางสาวนัฐลดา แจ่มแจ้ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
120 B6331085 นายปพน คุญานนท์ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
121 B6331092 นางสาวปรีญารัตน์ โกกิลารัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
122 B6331139 นางสาวพุธิตา ทรงจอหอ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
123 B6331153 นางสาวรมย์ชลี ที่อุปมา MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
124 B6331177 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
125 B6331184 นายรัชพล ปาณศรี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
126 B6331214 นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
127 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
128 B6331245 นางสาวสุนิสา เขาขุนทด MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
129 B6331252 นางสาวสุวิภา เหลืองปาน MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
130 B6331269 นางสาวอัจฉรา เนตรใย MANAGEMENT 1 0 245107 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS