ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
2 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
3 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
4 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
5 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
6 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
7 B6210847 นายอนณพงษ์ รีสันเทียะ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
8 B6210854 นางสาวพัศพิชชา ยังตรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
9 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
10 B6214715 นางสาวนรีภร นาผม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
11 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
12 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
13 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
14 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
15 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
16 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
17 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
18 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
19 B6220693 นายศตพล นาซา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
20 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
21 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
22 B6221522 นายกฤษณ คชราช AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
23 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
24 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
25 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
26 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
27 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ