ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
2 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
3 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
4 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
5 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
6 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
7 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
8 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
9 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
10 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
11 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
12 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
13 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
14 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ