ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
2 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
3 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 537468 FAMILIARIZATION AND MAINTENANCE OF COMMERCIAL AIRCRAFT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ