ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง Automotive Engineering 1 40 0 525487 MACHINE LEARNING
2 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก Automotive Engineering 1 40 0 525487 MACHINE LEARNING
3 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 1 40 0 525487 MACHINE LEARNING
4 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 40 1 525487 MACHINE LEARNING
5 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ Automotive Engineering 1 10 0 525487 MACHINE LEARNING
6 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
7 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525487 MACHINE LEARNING
8 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525487 MACHINE LEARNING
9 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
10 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525487 MACHINE LEARNING
11 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
12 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 525487 MACHINE LEARNING
13 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 1 10 0 525487 MACHINE LEARNING
14 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
15 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์ ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
16 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
17 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
18 B6117474 นายจิตรภาณุ อาษากลาง ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
19 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
20 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
21 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
22 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
23 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น ME 1 10 1 525487 MACHINE LEARNING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ