ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6403560 นางสาวธัญชนก กิมาวะหา N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
2 B6405519 นางสาวโสภาภรณ์ ป้อต๊ะมา N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
3 B6405526 นายทัตธน สังขจร N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
4 B6407100 นายภาณุพงศ์ ศรีไทย N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
5 B6408626 นายสิงห์สรศักดิ์ ชัยสุวรรณ N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
6 B6409197 นางสาวพรรวษา เจียมประเสริฐ N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
7 B6411565 นางสาวฐิตาภา แต่งทรัพย์ N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
8 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย N/A 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
9 B6415846 นายคนาธิศ ฤทธิพิษ Mechatronics Engineering 1 10 1 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
10 B6415891 นางสาวบุญพิทักษ์ อุปคิ Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
11 B6415952 นายนิมิตร ภิญโญยิ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
12 B6416317 นางสาวจันทิมา จันโท Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
13 B6416331 นายพีรพันธ์ ชิตตันสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
14 B6416409 นางสาวสุภาพร แก้วดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
15 B6416447 นางสาวเนตรดาว เรียบเรียง Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
16 B6416560 นายคณาธิป กรสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
17 B6416614 นายชัยณภัทร แนมขุนทด PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551153 ENGINEERING MATHEMATICS I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ