ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400057 นางสาวสุธิตา ปุนจันตัง B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
2 B6400071 นางสาวณัฐกานต์ เกื้อทาน B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
3 B6400620 นางสาวรมิตา ชัยจันทร์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
4 B6414481 นางสาวธนัญชนก ปัญญาดี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
5 B6414498 นางสาวพิมพ์มาดา วิโรจน์ศิรศักดิ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
6 B6414504 นางสาวนัทธมน จินตนสถิตย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
7 B6414511 นางสาวอาทิตยา จิตต์ไชยวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
8 B6414528 นางสาวลักษิกา โพยนอก DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
9 B6414535 นายปัณณวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
10 B6414542 นางสาวกนกวรรณ จันทศร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
11 B6414559 นายกันติทัต แสนทวีสุข DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
12 B6414566 นายธนาธิษณ์ รัตนาถาวร DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
13 B6414573 นางสาวพจณียา ใจภักดี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
14 B6414580 นางสาวกมลพรรณ หลอมประโคน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
15 B6414597 นางสาวกมลพรรณ เติมสุข DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
16 B6414603 นายภูมิอนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
17 B6414627 นายอิศราวุฒิ พุฒป้อง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
18 B6414634 นางสาวสุทธิกานต์ วรรณโกษิตย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
19 B6414641 นางสาวรุ่งนภา ครบปรัชญา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
20 B6414658 นางสาวศิษฏ์สกานต์ มีธรรม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
21 B6414665 นางสาวเจริญศรี โสรกนิษฐ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
22 B6414672 นายอนพัช เกรียงเกษม DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
23 B6414689 นางสาวรสิตา กันสุมาโส DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
24 B6414702 นางสาวร่มตะวัน มีเวที DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
25 B6414719 นางสาวจุฑามาศ ห้ามกลาง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
26 B6414726 นางสาวบุญญรัตน์ แสงอังคนาวิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
27 B6414733 นางสาวเบญจรัตน์ แสงอังคนาวิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
28 B6414740 นางสาวสุพิชญา จ่าภา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
29 B6414757 นางสาวชฎาวีร์ ทองคำ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
30 B6414771 นายอธิวัฒน์ ประยูรหาญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
31 B6414788 นางสาวฐาปนี สำราญดี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
32 B6414795 นางสาวธัญพิชชา ร่างเจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
33 B6414801 นางสาวพรไพลิน พิมพ์กรรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
34 B6414818 นายวชิรวิทย์ จักสูงเนิน DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
35 B6414825 นายชิณณวรรธน์ โลหณุต DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
36 B6414832 นางสาวนันท์นภัส สามใจ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
37 B6414849 นางสาวธนวันย์ ปัญญาบุญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
38 B6414856 นายยศพัทธ์ กลีบอุบล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
39 B6414863 นางสาวภริตพร ธนอนันตกูล DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
40 B6414870 นายณัฐภัทร แสงสว่าง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
41 B6414887 นายปณวัฒน์ คูณมา DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
42 B6414894 นางสาวพิชามญชุ์ อิ่มอรุณรักษ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
43 B6414900 นายสาริศ กุยราพเนาว์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
44 B6414917 นางสาวหทัยภัทร จิระจิตต์มีชัย DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 105105 PHYSICS
45 B6414924 นางสาวพัสตราภรณ์ สำแดงชัย B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
46 B6414931 นางสาวศศิวรรณ พรมสอน B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
47 B6414948 นางสาวธนัชชา เดชเรืองงาม B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
48 B6414955 นางสาวชุณหกาญจน์ อ่อนสกุล B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
49 B6414962 นางสาวพรนิภา นิรอรัมย์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
50 B6414986 นางสาวปริตา ปะนะโท B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
51 B6414993 นางสาวศิริรัตน์ เพชรฤทธิ์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
52 B6415006 นางสาวรัญชิดา ถิ่นเขาชี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
53 B6415013 นางสาวพิรญาณ์ กะจะวงษ์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
54 B6415020 นางสาวบุศรินทร์ แสนศรี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
55 B6415037 นายภานุพงศ์ สัมมาแก้ว B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
56 B6415044 นางสาวธนพร เจียรวาปี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
57 B6415051 นางสาวชลธิชา เบ็ญจวงษ์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
58 B6415068 นางสาวนุชจลี คำแสงดี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
59 B6415075 นางสาวชัญญณัท ทุมกระโทก B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
60 B6415082 นางสาวธัญวรัตน์ ทนงยิ่ง B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
61 B6415099 นางสาวรัตนาภรณ์ พัฒวี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
62 B6415105 นางสาววัชราภรณ์ เนื้ออ่อน B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
63 B6415129 นายธีรพัตร ขันขาว B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
64 B6415136 นางสาวภัทรพร แก้วพินึก B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
65 B6415143 นายนันทยศ คำมุงคุณ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
66 B6415150 นางสาวศิริลักษณ์ คำศรี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
67 B6415167 นายศักดิ์สิทธิ์ หวายสันเทียะ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
68 B6415198 นางสาวชุติกาญณ์ ชมโง B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
69 B6415204 นางสาวพรนิภา ขอสืบ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
70 B6415211 นางสาวอาทิตยา คำพันธ์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
71 B6415235 นางสาวพิมพ์ลดา สุขนึก B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
72 B6415259 นางสาวธีรณัฐ ยอโง้ง B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
73 B6415266 นางสาวเกร็ดไพลิน เกือยรัมย์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
74 B6415273 นางสาวภัทรลดา สอนนาค B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
75 B6415297 นางสาวชลธิชา เพ็ชรรัมย์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
76 B6415303 นางสาวฑิตฐิตา จำเริญใจ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
77 B6415327 นางสาววิกานดา ขึ้นสันเทียะ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
78 B6415334 นางสาวรัชดาพร เหยียดรัมย์ B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
79 B6415341 นางสาววิริยา สีสันงาม B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
80 B6415358 นางสาวปาริชาต จันตรี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
81 B6415365 นางสาวเบญจรัตน์ คำผาย B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
82 B6415372 นางสาวจีระนันท์ โสนนอก B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
83 B6415396 นางสาววิชญาดา สระมณี B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
84 B6415402 นางสาวจิราภรณ์ พรมผัน B.N.S. 1 10 0 105105 PHYSICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ