ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400668 นางสาวพรพิชญ์ หวะสุวรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
2 B6400682 นายชลิต มั่งเรืองสกุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
3 B6400699 นายจิรภัทร กิจเจริญรุ่งโรจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
4 B6400705 นายคุณากร อนุเดชากุล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
5 B6400736 นางสาวฐิติชญา ฤทธินี DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
6 B6400750 นายธัชพล ปิ่นทอง DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
7 B6400781 นางสาวมณิสร มูลโพธิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
8 B6400798 นางสาวกัลยกร ไสยจิตร์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
9 B6400804 นางสาวชนกนันท์ ศิริคำน้อย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ