ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
2 B6400590 นางสาวจีรนันท์ บีกขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
3 B6401757 นางสาวฐิติมา บัวชุม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
4 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
5 B6401771 นางสาวเยาวภา เงินจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
6 B6401788 นายณภัทร น้อยชม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
7 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
8 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
9 B6402266 นางสาวนันท์นภัส ภูรินันทน์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
10 B6402273 นางสาววสุมดี ศรีศักดิ์นอก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
11 B6402303 นางสาวกรกนก ณีศะนันท์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
12 B6402334 นายธีรธรรม์ ทัศนีย์พงษ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
13 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
14 B6402358 นายจิรพงษ์ พันธุ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
15 B6402372 นางสาวธันยพร หัสดี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
16 B6402402 นางสาวพรชิตา เเบนขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
17 B6402419 นางสาวภิราวรรณ ขาวประเสริฐ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
18 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
19 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
20 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
21 B6402532 นางสาวณัฐวีกานต์ แจ่มสงวน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
22 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
23 B6402570 นายสิปปภาส แดงใส ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
24 B6402648 นางสาวณัฐชยา แก้วถาวร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
25 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
26 B6412524 นางสาวภัททิยา กระจายแสง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
27 B6412562 นางสาวจริยา พวงทอง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
28 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
29 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
30 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
31 B6412661 นายสามารถ อันพาพรม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
32 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
33 B6412692 นางสาวนวฤทัย ชัยวิชิต ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
34 B6412739 นางสาวทิชา แก้วอนุกุล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
35 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
36 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
37 B6412975 นางสาวอาภัสรา ขอภักดี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
38 B6413019 นางสาวธัญสินี บรรณศรี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
39 B6413033 นางสาวชลธิชา ต้นทอง Geoinformatics 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
40 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา SPORTS SCIENCE 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
41 B6413200 นายอลงกรณ์ ส่งสาย SPORTS SCIENCE 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
42 B6413217 นางสาวขวัญฤดี ปะนะพุทโต SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
43 B6413231 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
44 B6413279 นายปวิช ยวนพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
45 B6413286 นายอิศรานุวัฒน์ ภูมิลุน SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
46 B6413354 นางสาวภัทราพร สีกัลยา SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
47 B6413408 นางสาวพรนภา คำลือฤทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
48 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
49 B6415631 นายกริชชานนท์ นาเหล็ก SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
50 B6415648 นายพัทธดนย์ คำหล้า SPORTS SCIENCE 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
51 B6400606 นางสาวจีรนันท์ ทวีพุดซา ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
52 B6402181 นางสาวนนท์น้อง ก่อเกียรติสกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 105103 GENERAL PHYSICS
53 B6412500 นางสาวสใบทิพย์ มุงคุณคำชาว ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
54 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
55 B6412593 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ พุ่มขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
56 B6412654 นางสาวกวินทิพย์ เหมือนดี ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
57 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
58 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
59 B6412760 นางสาวอฑิติยา ปิติรัตนโยธิน ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
60 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
61 B6412883 นางสาวจุไรลักษณ์ เพียรชนะ ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
62 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
63 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา ยังไม่สังกัดสาขา 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ