ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400095 นางสาวพรรณทิภา ฐานะวิชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
2 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
3 B6400149 นางสาวชลธิชา ยินดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
4 B6400163 นางสาวปวีณา โลหะกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
5 B6400194 นางสาววิภาวี คำพินิจ Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
6 B6400200 นางสาวกฤษติกาญจน์ ในทอง IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
7 B6400248 นางสาวจรินันท์ แน่งอนงค์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
8 B6400316 นายธนดล ดวงมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
9 B6400323 นางสาววิชุดา มอญขาม Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
10 B6400354 นางสาววันวิสาข์ กลางจอหอ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
11 B6400361 นายพงศธร วันชา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
12 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
13 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
14 B6400392 นางสาวเสาวภาคย์ หอมสมบัติ Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
15 B6400408 นางสาวนภาพร มาลีหวล IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
16 B6400422 นางสาวอรัญญา บางยิ้ม CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
17 B6400446 นายธนพล เข็มจีนมะดัน EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
18 B6400453 นางสาวกัญญาพร พะวงษ์แสง TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
19 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน Mechanical Engineering 1 10 1 105101 PHYSICS I
20 B6400514 นางสาวอภิชญา แก้วนรสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
21 B6400545 นายไชยวัฒน์ เซ็นทองหลาง IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
22 B6400583 นายศิลป์ไชย มะโนบาล Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
23 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
24 B6401870 นายธนธัส เหล็กบังวัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
25 B6401900 นายศรัณย์ ธนรักษ์ CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
26 B6401917 นางสาวรมิตา โคกขุนทด Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
27 B6401924 นางสาวชลธิชา ฝ้ายขาว Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
28 B6401931 นายกีรเกียรติ ไตรเมืองปัก Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
29 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
30 B6401993 นายชยภัทร วีระภักดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105101 PHYSICS I
31 B6402006 นายพีรณัฐ จิตจะโป๊ะ Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
32 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
33 B6402129 นายวชิรบดี วรรณไพบูลย์ Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
34 B6402693 นายปลื้มกมล ทาลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
35 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
36 B6402754 นางสาวธวัลหทัย บรรดาศักดิ์ CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
37 B6402815 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
38 B6402822 นางสาวเกษราภรณ์ ชมที IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
39 B6402839 นายศิริภพ พูนประสิทธิ์ CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
40 B6402846 นางสาวพรไพลิน ประเสริฐการ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
41 B6402860 นายฐิติวัชร์ รัตนกิตติ์อังกูร TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
42 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
43 B6402914 นางสาวลักษณ์คณา เอรารัมย์ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
44 B6402938 นางสาวอริญา ครุฑสระน้อย IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
45 B6402952 นางสาวปภัสสร ศรีเดช Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
46 B6402969 นางสาวรุจิรา ทองแท่ง TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
47 B6402976 นางสาวศิรประภา ว่างผล N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
48 B6403027 นายสุรจักษ์ เริงสำราญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
49 B6403034 นายสุวิจักขณ์ สัตยารักษ์ IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
50 B6403065 นางสาวพิมพ์ประภา เชื้อเพ็ชร Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
51 B6403089 นางสาวลักษิกา บุญรอดรัมย์ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
52 B6403119 นางสาวจันทิกา พอกพูน Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
53 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
54 B6403171 นายศุมงคล ชาญชาติ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
55 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
56 B6403201 นางสาวสุธาสินี ดวงสุวรรณ Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
57 B6403218 นายพีรณัฐ สังขวาสี CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
58 B6403225 นางสาวพัชรี รุ่งคำ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
59 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
60 B6403249 นางสาวกนกพร ตะดอน N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
61 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
62 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
63 B6403294 นางสาวเพชราภรณ์ วังทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
64 B6403317 นางสาวปพิชญา นาคทิพย์วรรณ Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
65 B6403324 นางสาวนุชนารถ สร้อยมาลี Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
66 B6403331 นางสาวจิราพร พิมพ์สวัสดิ์ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
67 B6403348 นายวรากร เผ่าทหาร CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
68 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
69 B6403386 นางสาวอนันทิตา จุ้ยกระโทก Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
70 B6403409 นางสาวนิรมล แสนทวีสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
71 B6403416 นางสาวพิมนภา เพิ่มพูล Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
72 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
73 B6403454 นางสาวฐิติมา สีเขียว N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
74 B6403485 นางสาวปุษยา นิลบรรพรต TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
75 B6403515 นางสาวจิลัดดา สุพล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
76 B6403522 นางสาวสุภาวิณี เขียนภาพ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
77 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
78 B6403614 นายนนท์ปวิธ ชีระภากร TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
79 B6403638 นางสาวชัญญานุช วันนิจ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
80 B6403652 นางสาวมณีรัตน์ บุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
81 B6403676 นางสาววนิดา ศิริสงค์ IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
82 B6403683 นางสาววนัฐชา นามลา Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
83 B6403713 นายประกฦษฎิ์ โสภา N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
84 B6403737 นายฐิติกร นันทา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
85 B6403751 นางสาวพรพิมล ฤกษ์ชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
86 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
87 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
88 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
89 B6403867 นางสาววันวิสา ตัดป่วง Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
90 B6403874 นางสาวเกศยาพร เพชรสูงเนิน N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
91 B6403881 นายวิศรุต แหวนโคกสูง Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
92 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
93 B6403959 นางสาวมนัสนันท์ ประดับศรี N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
94 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
95 B6403980 นางสาวธฤตมล จันดาเรียง IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
96 B6404048 นายลัทธพล ญาติจันทึก TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
97 B6404062 นางสาววรกมล ศิลา Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
98 B6404116 นางสาวเกวรินทร์ เดชโนนสังข์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
99 B6404185 นายเอกพัฒน์ พรมหงษ์ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
100 B6404246 นางสาวสวรส นามวงษ์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
101 B6404284 นางสาววัลวดี สุริยะ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
102 B6404307 นางสาวอริศรา สิทธิ์ศักดิ์ Polymer Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
103 B6404376 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
104 B6404406 นางสาวพรชิตา โคกเจริญ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
105 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
106 B6404437 นายธนพล อินสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
107 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
108 B6404468 นางสาวณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
109 B6404482 นายพันธกาล รอดตะคุ IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
110 B6404536 นายเธียรชัย ฤทธิ์นอก N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
111 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
112 B6404598 นายวัชรินทร์ วงศ์กระโทก EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
113 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
114 B6404673 นางสาวอัญชลีพร เปล่งวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 105101 PHYSICS I
115 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
116 B6404727 นางสาวกัลยา ทนทาน IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
117 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
118 B6404741 นางสาวปภาวรินทร์ ภูลายยาว N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
119 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
120 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
121 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
122 B6404802 นางสาวพิลาวรรณ พาลึก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
123 B6404819 นางสาวน้ำหนึ่ง คำนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
124 B6404826 นางสาวฐิติยา อัดโดดดร N/A 1 60 0 105101 PHYSICS I
125 B6404833 นางสาววลัยพรรณ วิตานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
126 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
127 B6404925 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
128 B6404932 นางสาวเจียระไน สุวรรณแย้ม Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
129 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
130 B6404994 นางสาวแพรวมณี ราชเจริญ Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
131 B6405052 นางสาวณิชา สอดโคกสูง Polymer Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
132 B6405090 นางสาวธิดาพร ทองดี N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
133 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
134 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
135 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
136 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
137 B6405175 นางสาวนภัสสร วันจงคำ Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
138 B6405182 นางสาวสิรินารถ คูศรีพิทักษ์ IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
139 B6405205 นางสาวจินตนา ชินศรี Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
140 B6405212 นางสาวมัลลิกา ชนะน้อย Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
141 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
142 B6405274 นางสาวอริศรา แพงดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
143 B6405281 นายกันตินันท์ ลาโคตร N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
144 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
145 B6405328 นางสาววลัยพร พาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
146 B6405359 นางสาววิภารัตน์ วงศ์นอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
147 B6405380 นางสาวพัชรพร วรสุนทร Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
148 B6405427 นายธีรศักดิ์ หงษ์ทอง Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
149 B6405434 นายธีรภัทร เพ็ชรน้อย Polymer Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
150 B6405441 นายก้าวณรงค์ โพธิรักษ์ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
151 B6405458 นางสาวพัชรี ศรีสมรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
152 B6405502 นางสาวนิศารัตน์ โสพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
153 B6405540 นางสาวกุสุมากร เข็มจันทร์ IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
154 B6405571 นายธนกฤต พวงอินทร์ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
155 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
156 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
157 B6405625 นายอนุวัช มนูญธรรม Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
158 B6405656 นายปุณยวัจน์ ธารีประทีป CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
159 B6405687 นางสาวพรพรรษา นพอาจ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
160 B6405694 นายปภังกร โชคกิจตระกูล IE 1 10 1 105101 PHYSICS I
161 B6405724 นางสาวธนิสรา จาไธสง IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
162 B6405731 นางสาวปัทมา ปุยสูงเนิน TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
163 B6405762 นางสาวศิริพร หงษ์ชัยคำ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
164 B6405816 นายณฐพล ศักดิ์วิบูลย์เดชา CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
165 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
166 B6405847 นางสาวสุพิชฌาย์ สืบปรุ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
167 B6405854 นายณัฐภัทร ชาญเลิศ Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
168 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
169 B6405915 นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
170 B6405922 นางสาววชิราภรณ์ ศาลากลาง Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
171 B6405946 นางสาววริศรา ลอยเลื่อน EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
172 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
173 B6405977 นายชินพรรธน์ ทัศนะลือไชย CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
174 B6405984 นางสาวจริญญา โสภณ Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
175 B6406004 นายกิตติธร เชื้อสายดวง Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
176 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
177 B6406028 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
178 B6406059 นางสาวจณิสตา ติรพงษ์พัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
179 B6406066 นายภราดร ปินะกาโส Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
180 B6406073 นายคณิศร มาวงศ์นอก N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
181 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
182 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
183 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
184 B6406141 นางสาวพุธิตา ชาญเกษม IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
185 B6406165 นางสาววรรธนา อินัง Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
186 B6406196 นางสาวปิยพร สาครรัมย์ Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
187 B6406301 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สังข์เงิน IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
188 B6406318 นางสาวภัทรภรณ์ ยวงเขียน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
189 B6406349 นางสาวพรชิตา สีเอียด Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
190 B6406356 นายณัฐวุฒิ ผดุงชีพ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
191 B6406370 นายธนัท แสนสุขเจริญผล TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
192 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
193 B6406400 นายณัฐดนัย บุญรอด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
194 B6406417 นางสาวยลรดา ผาสุขสม EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
195 B6406424 นายคณิศร เกิดแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
196 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
197 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
198 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
199 B6406493 นายศักดิ์สิทธิ์ นพเก้า TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
200 B6406509 นางสาวประกายดาว ดวงจำ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
201 B6406547 นายภัทรพงษ์ ผลวัฒน์ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
202 B6406554 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
203 B6406561 นางสาวพัชรพร มะลิทอง TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
204 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
205 B6406622 นางสาวบุญสิตา แก้วไพรดอน N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
206 B6406639 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
207 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
208 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
209 B6406950 นายธนกร พรมสุรินทร์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
210 B6407001 นางสาวจิรสุดา สิงหราชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
211 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
212 B6407025 นางสาวอมินทร์ตรา อินธิราช Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
213 B6407032 นายอภิวัฒน์ บุญล้ำเลิศ CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
214 B6407117 นายธนวัฒน์ ถีสูงเนิน IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
215 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
216 B6407148 นางสาวสุพรรษา ฤาชา N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
217 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
218 B6407247 นางสาวอาจารี เรืองเดช TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
219 B6407346 นางสาวสถิตาภรณ์ ทัพโยธา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
220 B6407421 นางสาวชลธิชา พรหมสุวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
221 B6407438 นางสาวจันทร์พิมพ์ ลายนอก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
222 B6407445 นางสาวปานไพลิน จินโจ Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
223 B6407469 นายนราธร ปานสุด Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
224 B6407483 นางสาวจรรยวรรธน์ ภิรมย์จิตร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
225 B6407506 นายภัทรพล แสงสารวัตร Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
226 B6407575 นางสาววิไลพร ชัยรินทร์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
227 B6407636 นางสาวแพรพลอย สัตโส Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
228 B6407643 นายฐานันดร ศรีคะฮาด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
229 B6407674 นางสาวสุรางค์ คำเรือง Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
230 B6407681 นางสาวนิลณีย์ อินทร์จันทร์ Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
231 B6407698 นางสาวมัลลิกา ศรีพรหม N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
232 B6407711 นายกิติภูมิ โชติชัพชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
233 B6407728 นางสาวศศิกัญญา จันละบุตร CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
234 B6407780 นายธมกร คงชาติ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
235 B6407797 นางสาวอรปรียา อุ่นผาง Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
236 B6407827 นางสาวศุภลักษ์ พุทธชัยภูมิ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
237 B6407926 นายกิตติพัทธ์ กิ่งพุดซา CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
238 B6407957 นายธนดล กำบัง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 105101 PHYSICS I
239 B6407964 นางสาวสุภณิดา รัตนนท์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
240 B6407971 นางสาวธนาภรณ์ มีพันธ์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
241 B6407995 นางสาวนัฎฐารัตน์ เนาว์สุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
242 B6408008 นางสาววรรณษา วัชระประหาส CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 105101 PHYSICS I
243 B6408084 นางสาวอลิสา ธรรมฤทธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
244 B6408114 นายธัญญากร มูลละ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
245 B6408121 นายอนุชา สีลาโล้ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
246 B6408138 นางสาวอธิตยา หว่างรักษาวงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
247 B6408176 นางสาวเพ็ญนภา โชติพรมราช Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
248 B6408190 นางสาวเพชรรดา นาถวิล EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
249 B6408206 นางสาวธิญาดา ทุมมี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
250 B6408220 นายชูศักดิ์ เขมรทอง N/A 1 10 1 105101 PHYSICS I
251 B6408275 นายนภัส สีนะกาสา CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
252 B6408350 นางสาวสุธีมา สุภาทิพย์ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
253 B6408367 นางสาวปวีณ์สุดา บัวคำ Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
254 B6408381 นางสาวชุติมณฑน์ มีเย็น Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
255 B6408398 นางสาวมินตรา ปัตชัยโย Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
256 B6408404 นางสาวปุญญิศา พันโภคา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
257 B6408473 นางสาวอรพรรณ ขันโนนเขวา Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
258 B6408480 นายจุลจักร เพ้ยจันทึก CE 1 10 1 105101 PHYSICS I
259 B6408497 นายธีรศักดิ์ คมขำ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
260 B6408503 นางสาวกนกวรรณ จันทร์แก่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
261 B6408510 นางสาวฟ้าประธาน เลิศสูงเนิน CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
262 B6408534 นายอภิรักษ์ บุญศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
263 B6408589 นายญานภัทร นาบำรุง TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
264 B6408596 นางสาวกนกพร สุริยะวงค์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
265 B6408602 นายธนวัฒน์ วิเศษชัยวรรณ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
266 B6408619 นางสาวพิมลพรรณ แสงสุวรรณ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
267 B6408640 นางสาวประกายกาญจน์ บุญทะ Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
268 B6408725 นางสาวชุติมณฑน์ ดิษร IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
269 B6408817 นายภานุวัฒน์ บินตะคุ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
270 B6408886 นางสาวธัญญานันทร์ บัวภิบาล TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
271 B6408893 นางสาวสกุลตลา สาสุข Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
272 B6408916 นางสาววิวรรธณี บุตรดี N/A 1 10 1 105101 PHYSICS I
273 B6409081 นายปวโรธน์ คงประสิทธิ์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
274 B6409098 นางสาวสุพรรณิกา โอดเปี้ย IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
275 B6409111 นางสาวสุภัสสรา หมื่นจิตร N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
276 B6409166 นางสาวไข่มุก แหวนหล่อ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
277 B6409173 นางสาวชญาณี ศิริบุรม Mechanical Engineering 1 10 1 105101 PHYSICS I
278 B6409371 นางสาววิภาดา รุนใหม่ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
279 B6409388 นายธีรพงษ์ จุลตะคุ CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
280 B6409418 นายปริญญา จักรศรี N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
281 B6409432 นางสาววริศรา กุลดารัมย์ Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
282 B6409449 นางสาวอัจฉรา เจริญครบุรี TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
283 B6409470 นายสิทธิศักดิ์ บุญสีนาค TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
284 B6409500 นายอัมรินทร์ เรียบร้อย Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
285 B6409531 นายพีรภัทร หาญอนุสรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
286 B6409562 นายกิจจานุวัฒน์ ธนกิจสถิตคุณ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
287 B6409593 นางสาวสุธาสินี เจียมชัยภูมิ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
288 B6409609 นางสาวจิตรานุช พันพรม Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
289 B6409616 นางสาวรัตนาพร พุ่มพวง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
290 B6409623 นางสาวสิริลักษณ์ มูลอามาตย์ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
291 B6409685 นายกิตติศักดิ์ ดีพาชู Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
292 B6409692 นายเศรษฐพงศ์ ฤทธิราช CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
293 B6409708 นางสาวนัทชา อุดมพันธ์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
294 B6409791 นายกิตติศักดิ์ ทำสุนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
295 B6409838 นายสุวิจักขณ์ จันทร์เรือง N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
296 B6409944 นางสาวธิดากานต์ ทองหัวไผ่ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 105101 PHYSICS I
297 B6409951 นางสาววริศรา กุเร็น Chemical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
298 B6409975 นางสาวอริสา อินอ่อน Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
299 B6410018 นายศิริชัย ชาญถิ่นดง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
300 B6410148 นางสาวศิริลักษณ์ คุ้มญาติ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
301 B6410155 นางสาวนภาพร พลราช Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
302 B6410186 นางสาวสุพัฒตา สุปินตา N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
303 B6410209 นายกฤษฎา จุมพลา N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
304 B6410216 นางสาวประภัสสร ผลประเสริฐ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 105101 PHYSICS I
305 B6410230 นางสาวกันต์ฐิชา แจ้งไธสง Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
306 B6410254 นางสาวกรกมล ฟีสันเทียะ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
307 B6410278 นายชุติพงษ์ จันทร์ภักดี Mechanical Engineering 1 10 1 105101 PHYSICS I
308 B6410285 นายระพีวิชญ์ พันแสน EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
309 B6410322 นางสาวทิพวรรณ มหัสกุล CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
310 B6410520 นางสาวดวงจันทร์ เตยสอย N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
311 B6410544 นายชนนท์ ดอกสันเทียะ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
312 B6410636 นางสาวจิราพร บัวเย็น N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
313 B6410650 นายสุภกิจ พันจะโป๊ะ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
314 B6410698 นางสาวจารุภา ข่าขันมาลี Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
315 B6410711 นางสาวศศิธร แสงงาม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
316 B6410810 นายรัชต บุญญฤทธิ์ CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
317 B6410841 นางสาวพรรณประภา กุสะรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
318 B6410889 นายสิทธิศักดิ์ เทียบหนู CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
319 B6410896 นางสาวอารดา นามสว่าง IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
320 B6410926 นายธัชนนท์ เพียซ้าย CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
321 B6410940 นายธัญพิสิษฐ์ อุบลครุฑ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
322 B6410988 นางสาวปาริชาต พิมพ์ทอง TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
323 B6410995 นางสาวนริศรา เกื้อสกุล N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
324 B6411008 นายชินดนัย พงษ์แก้ว Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
325 B6411046 นางสาวยุวดี อรุณมาส Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
326 B6411053 นางสาวณิชาภัทร เส้นคราม N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
327 B6411107 นางสาวเพชรฎา พลอยระย้า Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
328 B6411152 นายบัณฑิต ดาแร่ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
329 B6411190 นางสาวอรอนงค์ ชาวงษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
330 B6411213 นางสาวเบญญาภา ทองชนะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
331 B6411237 นางสาวสริตา สุขเกษม N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
332 B6411251 นายเธียรศุภร ทองพิทักษ์ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
333 B6411282 นางสาวชนนิกานต์ พลเศษ TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
334 B6411336 นางสาวจุฑามาศ เขียวทะเล EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
335 B6411343 นายชาลาลักษม์ พละสาร IE 1 10 0 105101 PHYSICS I
336 B6411374 นางสาวธัญรดา ธาทุม N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
337 B6411404 นางสาวภคพร ศรีวัฒนพงศ์ EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
338 B6411435 นางสาวณัฏฐกานต์ เจนเลื่อย Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
339 B6411442 นางสาวอัมราภรณ์ แก้วไพฑูรย์ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
340 B6411466 นายวิธวินท์ ขาวสุข CE 1 10 0 105101 PHYSICS I
341 B6411510 นายเกียรติพัฒน์ ศรีนาค Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
342 B6411619 นายพงศกร แช่มทอง N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
343 B6411671 นายอานนท์ ปลั่งกลาง TCE 1 10 0 105101 PHYSICS I
344 B6411688 นายนฤนัย ไตรเสนีย์ CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
345 B6411718 นายชุติพงศ์ ปรือปรัง Electronic Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
346 B6411725 นายธนภูมิ อรุณประเสริฐกุล N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
347 B6411770 นายณัฐวุฒิ คตเนียม EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
348 B6411787 นายอัคชาภัทธิ์ วงศ์กุศลธรรม Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
349 B6411978 นายสวิตต์ แสนบุญศิริ Polymer Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
350 B6411992 นายณัฐวุฒิ สุดจินดา N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
351 B6412104 นายธนวัฒน์ เทียนทอง CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
352 B6412111 นางสาวสุดารัตน์ พรหมสาขา Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
353 B6412166 นางสาวธิชาดา ศรีวรานันท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
354 B6412173 นางสาวศราสิณี ป้อมลอย Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
355 B6412180 นางสาวปิยะวรรณ พรมบุดดี N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
356 B6412203 นางสาวจตุรพักตร์ พรหมโคตร CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
357 B6412234 นายธนาธิป กกสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
358 B6412241 นายชานน ใจดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
359 B6412258 นางสาวปุญชรัสมิ์ สงวนรัมย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
360 B6412265 นายภูสิทธิ์ อิสระสุข EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
361 B6412289 นายนนทวัฒน์ สีทา Geological Engineering 1 10 1 105101 PHYSICS I
362 B6414313 นายไชยนันต์ สีขจร CPE 1 10 0 105101 PHYSICS I
363 B6414320 นายธีรวัฒน์ สุวรรณมาโจ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
364 B6415426 นางสาวทิพานัน แก้วรากมุข Environmental Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
365 B6415488 นายศักดิ์พิสิทธิ์ ทีดินดำ N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
366 B6415525 นายดำรงเดช ฉาสันเทียะ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
367 B6415549 นายธุวานนท์ ศรีภักดี N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
368 B6415563 นายดนัย ขวาลา N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
369 B6415686 นางสาวรวีวรรณ สีหะ Mechanical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
370 B6415709 นายวิษณุกร จันทบ Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
371 B6415754 นางสาวสรัญญา เสือลอย Metallurgical Engineering 1 10 0 105101 PHYSICS I
372 B6416799 นายปิยวัฒน์ นิลกิจ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 105101 PHYSICS I
373 B6416812 นายน่านฟ้า โสรมรรค CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 105101 PHYSICS I
374 B6416836 นายธนากร มีชนะ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 105101 PHYSICS I
375 B6416966 นายชัยพิสิษฐ์ โชติทวีเดโช N/A 1 10 0 105101 PHYSICS I
376 B6416973 นายต่อเกียรติ สารคล่อง Mechanical Engineering 1 10 1 105101 PHYSICS I
377 B6417079 นายชลสิทธิ์ ไชยชมภู EE 1 10 0 105101 PHYSICS I
378 B6400088 นางสาวอาทิตยา ตู้สะกาด Electronic Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
379 B6400101 นางสาวกัญญารัตน์ หมู่พราหมณ์ CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 105101 PHYSICS I
380 B6400125 นางสาวพัชรีภรณ์ คงโนนกอก Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
381 B6400156 นางสาวชรินรัตน์ ซอสันเทียะ N/A 2 10 0 105101 PHYSICS I
382 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
383 B6400309 นายสิรภพ เศรษศรี CPE 2 10 0 105101 PHYSICS I
384 B6400330 นายพิทยุตม์ เกลี้ยงกลม EE 2 10 0 105101 PHYSICS I
385 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์ Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
386 B6400484 นางสาวอภิญญา สุดาทิพย์ CPE 2 10 0 105101 PHYSICS I
387 B6400507 นางสาวดุสิตรา สีดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
388 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 105101 PHYSICS I
389 B6400569 นางสาวจิตรทิวา โพธิ์นาแค N/A 2 10 0 105101 PHYSICS I
390 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
391 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
392 B6401979 นายสมาธิ กลิ่นศรีสุข Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
393 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์ CE 2 10 0 105101 PHYSICS I
394 B6402099 นายศิลปากร กลสรร CE 2 10 0 105101 PHYSICS I
395 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี CE 2 10 0 105101 PHYSICS I
396 B6402136 นายอธิคม นิยมไทย Electronic Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
397 B6402143 นางสาวลลิตภัทร เผือดจันทึก IE 2 10 0 105101 PHYSICS I
398 B6402150 นายหรัณย์ ด้วงนิล IE 2 10 0 105101 PHYSICS I
399 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
400 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
401 B6402761 นางสาวเนตรชนก สมตน N/A 2 10 0 105101 PHYSICS I
402 B6402778 นางสาวรุจิดา ป้องท้าว Geological Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
403 B6402785 นายดนตรี บัวเนียม Chemical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
404 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์ Mechanical Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
405 B6402808 นายปธาน โสภา EE 2 10 0 105101 PHYSICS I
406 B6402891 นายเจตน์ษฎิน บัวทุม CPE 2 10 0 105101 PHYSICS I
407 B6402921 นายคณิต หนองหิน EE 2 10 0 105101 PHYSICS I
408 B6402945 นางสาวพรชิตา รักษา Environmental Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
409 B6403003 นางสาวหทัยชนก ขอจัดกลาง N/A 2 10 0 105101 PHYSICS I
410 B6403010 นายธีรสิทธิ์ บุดดาวงศ์ Electronic Engineering 2 10 0 105101 PHYSICS I
411 B6403126 นางสาวศุภชลิตา พลนงค์ CPE 2 10 0 105101 PHYSICS I