ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400057 นางสาวสุธิตา ปุนจันตัง B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
2 B6400071 นางสาวณัฐกานต์ เกื้อทาน B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
3 B6400620 นางสาวรมิตา ชัยจันทร์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
4 B6414924 นางสาวพัสตราภรณ์ สำแดงชัย B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
5 B6414931 นางสาวศศิวรรณ พรมสอน B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
6 B6414948 นางสาวธนัชชา เดชเรืองงาม B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
7 B6414955 นางสาวชุณหกาญจน์ อ่อนสกุล B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
8 B6414962 นางสาวพรนิภา นิรอรัมย์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
9 B6414986 นางสาวปริตา ปะนะโท B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
10 B6414993 นางสาวศิริรัตน์ เพชรฤทธิ์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
11 B6415006 นางสาวรัญชิดา ถิ่นเขาชี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
12 B6415013 นางสาวพิรญาณ์ กะจะวงษ์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
13 B6415020 นางสาวบุศรินทร์ แสนศรี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
14 B6415037 นายภานุพงศ์ สัมมาแก้ว B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
15 B6415044 นางสาวธนพร เจียรวาปี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
16 B6415051 นางสาวชลธิชา เบ็ญจวงษ์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
17 B6415068 นางสาวนุชจลี คำแสงดี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
18 B6415075 นางสาวชัญญณัท ทุมกระโทก B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
19 B6415082 นางสาวธัญวรัตน์ ทนงยิ่ง B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
20 B6415099 นางสาวรัตนาภรณ์ พัฒวี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
21 B6415105 นางสาววัชราภรณ์ เนื้ออ่อน B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
22 B6415112 นางสาวณัฐรดี โพยประโคน B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
23 B6415129 นายธีรพัตร ขันขาว B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
24 B6415136 นางสาวภัทรพร แก้วพินึก B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
25 B6415143 นายนันทยศ คำมุงคุณ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
26 B6415150 นางสาวศิริลักษณ์ คำศรี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
27 B6415167 นายศักดิ์สิทธิ์ หวายสันเทียะ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
28 B6415198 นางสาวชุติกาญณ์ ชมโง B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
29 B6415204 นางสาวพรนิภา ขอสืบ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
30 B6415211 นางสาวอาทิตยา คำพันธ์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
31 B6415235 นางสาวพิมพ์ลดา สุขนึก B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
32 B6415259 นางสาวธีรณัฐ ยอโง้ง B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
33 B6415266 นางสาวเกร็ดไพลิน เกือยรัมย์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
34 B6415273 นางสาวภัทรลดา สอนนาค B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
35 B6415297 นางสาวเมลิณญ์ดา เพ็ชรรัมย์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
36 B6415303 นางสาวฑิตฐิตา จำเริญใจ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
37 B6415327 นางสาววิกานดา ขึ้นสันเทียะ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
38 B6415334 นางสาวรัชดาพร เหยียดรัมย์ B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
39 B6415341 นางสาววิริยา สีสันงาม B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
40 B6415358 นางสาวปาริชาต จันตรี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
41 B6415365 นางสาวเบญจรัตน์ คำผาย B.N.S. 1 1 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
42 B6415372 นางสาวจีระนันท์ โสนนอก B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
43 B6415396 นางสาววิชญาดา สระมณี B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY
44 B6415402 นางสาวจิราภรณ์ พรมผัน B.N.S. 1 0 104175 PRINCIPLES OF BIOLOGY