ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6401818 นางสาวพิชญาภัค ภูวทิตย์ MATHEMATICS 1 10 0 104171 BIOLOGY I
2 B6401825 นางสาวกฤตินี บุญศรีรัตนะ BIOLOGY 1 10 0 104171 BIOLOGY I
3 B6413088 นางสาวบัณฑิตา จันทร์อาหาร N/A 1 10 0 104171 BIOLOGY I
4 B6413101 นายธนดล คนรู้ N/A 1 10 0 104171 BIOLOGY I
5 B6413118 นางสาวกรภัทร์ ถ่ายสูงเนิน N/A 1 10 1 104171 BIOLOGY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ