ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400019 นางสาวเจียระไน สนนอก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
2 B6400026 นางสาววันวิสา ทับอุดม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
3 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
4 B6400040 นางสาวกัลยาณี สมรับ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
5 B6400590 นางสาวจีรนันท์ บีกขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
6 B6400606 นางสาวจีรนันท์ ทวีพุดซา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
7 B6400637 นายปริน ชุมสำโรง SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
8 B6401757 นางสาวฐิติมา บัวชุม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
9 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
10 B6401771 นางสาวเยาวภา เงินจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
11 B6401788 นายณภัทร น้อยชม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
12 B6402181 นางสาวนนท์น้อง ก่อเกียรติสกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
13 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
14 B6402204 นายนัทธพงศ์ ศรีมงคล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
15 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
16 B6402228 นางสาวจุฑามาศ ซ่อนนอก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
17 B6402235 นางสาวนภัทร์สรณ์ ใสสด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
18 B6402266 นางสาวนันท์นภัส ภูรินันทน์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
19 B6402273 นางสาววสุมดี ศรีศักดิ์นอก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
20 B6402303 นางสาวกรกนก ณีศะนันท์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
21 B6402334 นายธีรธรรม์ ทัศนีย์พงษ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
22 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
23 B6402358 นายจิรพงษ์ พันธุ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
24 B6402365 นางสาวกฤตยา ปานทอง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
25 B6402372 นางสาวธันยพร หัสดี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
26 B6402389 นายเสกสรรค์ กล้าแข็ง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
27 B6402396 นายสมศักดิ์ ชั้นน้อย ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
28 B6402402 นางสาวพรชิตา เเบนขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
29 B6402419 นางสาวภิราวรรณ ขาวประเสริฐ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
30 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
31 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
32 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
33 B6402501 นางสาววันวิสา สุนารัตน์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
34 B6402518 นางสาวณัชชา ภูมิจันทึก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
35 B6402532 นางสาวณัฐวีกานต์ แจ่มสงวน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
36 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
37 B6402570 นายสิปปภาส แดงใส ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
38 B6402594 นางสาวศิริวรรณ สุวาท ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
39 B6402624 นางสาววรรณนิสา เชิดชู ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
40 B6402648 นางสาวณัฐชยา แก้วถาวร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
41 B6402655 นายวิทวัส เคหาวัตร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
42 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
43 B6412500 นางสาวสใบทิพย์ มุงคุณคำชาว ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
44 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
45 B6412524 นางสาวภัททิยา กระจายแสง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
46 B6412562 นางสาวจริยา พวงทอง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
47 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
48 B6412593 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ พุ่มขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
49 B6412616 นางสาวพิยดาพร สอนสะติ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
50 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
51 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
52 B6412654 นางสาวกวินทิพย์ เหมือนดี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
53 B6412661 นายสามารถ อันพาพรม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
54 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
55 B6412692 นางสาวนวฤทัย ชัยวิชิต ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
56 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
57 B6412739 นางสาวทิชา แก้วอนุกุล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
58 B6412746 นางสาวอทิติยา อาษา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
59 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
60 B6412760 นางสาวอฑิติยา ปิติรัตนโยธิน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
61 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
62 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
63 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
64 B6412883 นางสาวจุไรลักษณ์ เพียรชนะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
65 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
66 B6412968 นางสาวเพ็ญประภา ฦาชา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
67 B6412975 นางสาวอาภัสรา ขอภักดี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
68 B6413019 นางสาวธัญสินี บรรณศรี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
69 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
70 B6413187 นางสาวเจนจิรา มะละกา SPORTS SCIENCE 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
71 B6413200 นายอลงกรณ์ ส่งสาย SPORTS SCIENCE 1 10 1 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
72 B6413217 นางสาวขวัญฤดี ปะนะพุทโต SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
73 B6413231 นางสาวสุจิรา สวยพรมราช SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
74 B6413279 นายปวิช ยวนพันธ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
75 B6413286 นายอิศรานุวัฒน์ ภูมิลุน SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
76 B6413309 นายทยาวัตร กมลคร SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
77 B6413354 นางสาวภัทราพร สีกัลยา SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
78 B6413408 นางสาวพรนภา คำลือฤทธิ์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
79 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
80 B6415617 นางสาวอัจฉริยา พุทธชาติ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
81 B6415631 นายกริชชานนท์ นาเหล็ก SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
82 B6415648 นายพัทธดนย์ คำหล้า SPORTS SCIENCE 1 10 0 104101 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ