ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400026 นางสาววันวิสา ทับอุดม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
2 B6400040 นางสาวกัลยาณี สมรับ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
3 B6400590 นางสาวจีรนันท์ บีกขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
4 B6400606 นางสาวจีรนันท์ ทวีพุดซา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
5 B6401757 นางสาวฐิติมา บัวชุม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
6 B6401771 นางสาวเยาวภา เงินจังหรีด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
7 B6402181 นางสาวนนท์น้อง ก่อเกียรติสกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
8 B6402198 นางสาวชลิลดา อภิชาติตังสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
9 B6402204 นายนัทธพงศ์ ศรีมงคล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
10 B6402228 นางสาวจุฑามาศ ซ่อนนอก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
11 B6402266 นางสาวนันท์นภัส ภูรินันทน์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
12 B6402273 นางสาววสุมดี ศรีศักดิ์นอก ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
13 B6402334 นายธีรธรรม์ ทัศนีย์พงษ์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
14 B6402389 นายเสกสรรค์ กล้าแข็ง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
15 B6402402 นางสาวพรชิตา เเบนขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
16 B6402419 นางสาวภิราวรรณ ขาวประเสริฐ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
17 B6402426 นายสุภัทรชัย ยังผล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
18 B6402532 นางสาวณัฐวีกานต์ แจ่มสงวน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
19 B6402648 นางสาวณัฐชยา แก้วถาวร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
20 B6412494 นางสาวสกุลตรา อุตสาหะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
21 B6412517 นางสาวอมรลักขณา อักษรทะเบียน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
22 B6412524 นางสาวภัททิยา กระจายแสง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
23 B6412562 นางสาวจริยา พวงทอง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
24 B6412586 นางสาวพัชรพร ธรรมดอน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
25 B6412593 นางสาวแพรวพรรณรายณ์ พุ่มขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
26 B6412630 นางสาวยุวรี วิเศษวงศ์ษา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
27 B6412647 นางสาวสาวิกา อุทานัง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
28 B6412654 นางสาวกวินทิพย์ เหมือนดี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
29 B6412661 นายสามารถ อันพาพรม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
30 B6412678 นางสาวสุภาวดี แสนแก้ว ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
31 B6412692 นางสาวนวฤทัย ชัยวิชิต ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
32 B6412715 นางสาวธมนวรรณ ชินตะขบ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
33 B6412739 นางสาวทิชา แก้วอนุกุล ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
34 B6412746 นางสาวอทิติยา อาษา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
35 B6412753 นางสาวณัฐชยา สำราญจริง ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
36 B6412760 นางสาวอฑิติยา ปิติรัตนโยธิน ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
37 B6412784 นายอนุชา ทาประจิตร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
38 B6412807 นางสาวเปรมศิริ จันทร์ประเสริฐ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
39 B6412814 นางสาวจิรภัทร อาจวิเชียร ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
40 B6412845 นางสาวชุติมณฑน์ ศรีจันทร์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
41 B6412883 นางสาวจุไรลักษณ์ เพียรชนะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
42 B6412906 นางสาวอรนิภา อินทร์ลี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
43 B6412968 นางสาวเพ็ญประภา ฦาชา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 103109 ESSENTIAL CALCULUS
44 B6412975 นางสาวอาภัสรา ขอภักดี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
45 B6413019 นางสาวธัญสินี บรรณศรี ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
46 B6413026 นายณภัทร วงค์ปัญญา ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
47 B6413033 นางสาวชลธิชา ต้นทอง Geoinformatics 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
48 B6414436 นางสาวปวริศา ทองจรัส ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 103109 ESSENTIAL CALCULUS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ