ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6400033 นางสาวภัควลัญชญ์ แสงวงศ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 103101 CALCULUS I
2 B6400088 นางสาวอาทิตยา ตู้สะกาด Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
3 B6400095 นางสาวพรรณทิภา ฐานะวิชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
4 B6400101 นางสาวกัญญารัตน์ หมู่พราหมณ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
5 B6400118 นางสาวศรวณีย์ เสนีโสด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
6 B6400125 นางสาวพัชรีภรณ์ คงโนนกอก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
7 B6400149 นางสาวชลธิชา ยินดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
8 B6400156 นางสาวชรินรัตน์ ซอสันเทียะ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
9 B6400163 นางสาวปวีณา โลหะกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
10 B6400194 นางสาววิภาวี คำพินิจ Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
11 B6400200 นางสาวกฤษติกาญจน์ ในทอง IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
12 B6400217 นางสาวธารินี ก้านค้างพลู IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
13 B6400224 นางสาวศิริลักษณ์ ปานสันเทียะ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
14 B6400255 นางสาวปพิชญา โดดจันทึก Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
15 B6400279 นางสาวกรวิภา สังกะสี N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
16 B6400286 นางสาวปิยะพร วงษ์เจริญ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
17 B6400293 นางสาวภัทรวดี สิมแสน Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
18 B6400309 นายสิรภพ เศรษศรี CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
19 B6400316 นายธนดล ดวงมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
20 B6400323 นางสาววิชุดา มอญขาม Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
21 B6400330 นายพิทยุตม์ เกลี้ยงกลม EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
22 B6400354 นางสาววันวิสาข์ กลางจอหอ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
23 B6400361 นายพงศธร วันชา Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
24 B6400378 นางสาวกนกวรรณ หมุนลี Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
25 B6400385 นางสาวจิรัญญา สานุสันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
26 B6400392 นางสาวเสาวภาคย์ หอมสมบัติ Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
27 B6400408 นางสาวนภาพร มาลีหวล IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
28 B6400422 นางสาวอรัญญา บางยิ้ม CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
29 B6400439 นางสาวสุรีย์พร โพละกุ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
30 B6400446 นายธนพล เข็มจีนมะดัน EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
31 B6400453 นางสาวกัญญาพร พะวงษ์แสง TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
32 B6400460 นางสาวศิรินันท์ โกกิลารัตน์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
33 B6400477 นางสาวโสภิตรา ขานจ้าน Mechanical Engineering 1 10 1 103101 CALCULUS I
34 B6400484 นางสาวอภิญญา สุดาทิพย์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
35 B6400507 นางสาวดุสิตรา สีดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
36 B6400514 นางสาวอภิชญา แก้วนรสิงห์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
37 B6400521 นางสาวชญาดา เสนผาบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
38 B6400545 นายไชยวัฒน์ เซ็นทองหลาง IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
39 B6400569 นางสาวจิตรทิวา โพธิ์นาแค N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
40 B6400576 นางสาวกรรณิกา สรรพสาร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
41 B6400583 นายศิลป์ไชย มะโนบาล Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
42 B6400637 นายปริน ชุมสำโรง SPORTS SCIENCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
43 B6400644 นายพิชาชัย หาหอม CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
44 B6401764 นางสาวปาริชาต พิพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
45 B6401788 นายณภัทร น้อยชม FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
46 B6401856 นางสาวสุพรรษา พูนมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
47 B6401870 นายธนธัส เหล็กบังวัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
48 B6401887 นางสาวนันท์นภัส ศรีมาตรภิรมย์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
49 B6401900 นายศรัณย์ ธนรักษ์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
50 B6401924 นางสาวชลธิชา ฝ้ายขาว Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
51 B6401931 นายกีรเกียรติ ไตรเมืองปัก Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
52 B6401948 นางสาวอนัญญา นัยเจริญ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
53 B6401955 นางสาวศดานันท์ กวีกุล Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
54 B6401962 นายปณชัย ประสงค์เสียง Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
55 B6401979 นายสมาธิ กลิ่นศรีสุข Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
56 B6401993 นายชยภัทร วีระภักดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
57 B6402006 นายพีรณัฐ จิตจะโป๊ะ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
58 B6402013 นางสาวชลทิชา จิตมุ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
59 B6402020 นางสาวสุพิชฌาย์ อัครกวีเมธายศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
60 B6402037 นางสาวธันว์ธมนต์ ศุกรีเขตร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
61 B6402082 นางสาวจิรัชญา อินทสิทธิ์ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
62 B6402099 นายศิลปากร กลสรร CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
63 B6402105 นายพงศ์พัฒน์ ชมชื่นดี CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
64 B6402129 นายวชิรบดี วรรณไพบูลย์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
65 B6402136 นายอธิคม นิยมไทย Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
66 B6402143 นางสาวลลิตภัทร เผือดจันทึก IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
67 B6402150 นายหรัณย์ ด้วงนิล IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
68 B6402211 นางสาวธนินันท์ กล้าโนนสูง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
69 B6402235 นางสาวนภัทร์สรณ์ ใสสด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 103101 CALCULUS I
70 B6402303 นางสาวกรกนก ณีศะนันท์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
71 B6402341 นางสาวพรพรรณ สีย่างตะบุตร FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
72 B6402358 นายจิรพงษ์ พันธุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
73 B6402433 นางสาวณัฏฐธิดา ทองเกียะ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
74 B6402440 นางสาวอารียา มิ่งคำมี FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
75 B6402501 นางสาววันวิสา สุนารัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
76 B6402518 นางสาวณัชชา ภูมิจันทึก FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
77 B6402563 นางสาวศิริพร เรืองวงษ์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
78 B6402570 นายสิปปภาส แดงใส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
79 B6402594 นางสาวศิริวรรณ สุวาท FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
80 B6402686 นางสาวชนกนันท์ พัสดร Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
81 B6402693 นายปลื้มกมล ทาลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
82 B6402709 นายออมทรัพย์ ธรรมรัตน์ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
83 B6402747 นายนพสิทธิ์ ช่างบุ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
84 B6402754 นางสาวธวัลหทัย บรรดาศักดิ์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
85 B6402761 นางสาวเนตรชนก สมตน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
86 B6402778 นางสาวรุจิดา ป้องท้าว Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
87 B6402785 นายดนตรี บัวเนียม Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
88 B6402792 นายวัชรินทร์ ธีรอาภรณ์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
89 B6402808 นายปธาน โสภา EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
90 B6402815 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
91 B6402822 นางสาวเกษราภรณ์ ชมที IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
92 B6402839 นายศิริภพ พูนประสิทธิ์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
93 B6402846 นางสาวพรไพลิน ประเสริฐการ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
94 B6402860 นายฐิติวัชร์ รัตนกิตติ์อังกูร TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
95 B6402877 นางสาวชลธิชา สุนทร Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
96 B6402884 นางสาวสุภัสสร เถาอวน CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
97 B6402891 นายเจตน์ษฎิน บัวทุม CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
98 B6402914 นางสาวลักษณ์คณา เอรารัมย์ TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
99 B6402921 นายคณิต หนองหิน EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
100 B6402938 นางสาวอริญา ครุฑสระน้อย IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
101 B6402945 นางสาวพรชิตา รักษา Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
102 B6402952 นางสาวปภัสสร ศรีเดช Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
103 B6402969 นางสาวรุจิรา ทองแท่ง TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
104 B6402976 นางสาวศิรประภา ว่างผล N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
105 B6402983 นางสาวภรณิศา นิลพงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
106 B6402990 นางสาวศศิกานต์ บุญเสริม Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
107 B6403003 นางสาวหทัยชนก ขอจัดกลาง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
108 B6403010 นายธีรสิทธิ์ บุดดาวงศ์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
109 B6403034 นายสุวิจักขณ์ สัตยารักษ์ IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
110 B6403065 นางสาวพิมพ์ประภา เชื้อเพ็ชร Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
111 B6403089 นางสาวลักษิกา บุญรอดรัมย์ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
112 B6403119 นางสาวจันทิกา พอกพูน Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
113 B6403126 นางสาวศุภชลิตา พลนงค์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
114 B6403140 นายสิทธิโชค ทันสมัย N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
115 B6403164 นายอชิตพล บำรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
116 B6403171 นายศุมงคล ชาญชาติ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
117 B6403188 นายนนทวัช กุ่ยกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
118 B6403195 นายเพชรภูตะวัน เอี่ยมรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
119 B6403201 นางสาวสุธาสินี ดวงสุวรรณ Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
120 B6403218 นายพีรณัฐ สังขวาสี CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
121 B6403225 นางสาวพัชรี รุ่งคำ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
122 B6403232 นายปฐพล สืบประยงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
123 B6403249 นางสาวกนกพร ตะดอน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
124 B6403256 นายกฤษฎา ฉายแสง Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
125 B6403263 นางสาวธฤตมน ตั้งชีวเจริญ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
126 B6403270 นายรัฐนันท์ น้อยลำ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
127 B6403287 นายบัณฑิต น้อยบุญญะ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
128 B6403294 นางสาวเพชราภรณ์ วังทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
129 B6403317 นางสาวปพิชญา นาคทิพย์วรรณ Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
130 B6403324 นางสาวนุชนารถ สร้อยมาลี Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
131 B6403331 นางสาวจิราพร พิมพ์สวัสดิ์ TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
132 B6403348 นายวรากร เผ่าทหาร CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
133 B6403355 นางสาวขนิษฐา นิธิธนกุล Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
134 B6403362 นางสาวกมลชนก บุญมี N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
135 B6403379 นางสาวฉัตรกมล แลบัว Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
136 B6403386 นางสาวอนันทิตา จุ้ยกระโทก Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
137 B6403393 นายสุรเสกข์ แย้มพยุง TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
138 B6403409 นางสาวนิรมล แสนทวีสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
139 B6403416 นางสาวพิมนภา เพิ่มพูล Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
140 B6403423 นางสาวผาณิตา พลประสิทธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
141 B6403447 นายนรินทร์โชติ วิเวก N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
142 B6403454 นางสาวฐิติมา สีเขียว N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
143 B6403461 นายโยวิพัจน์ เสนะวีณิน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
144 B6403478 นายจิรพัฒน์ พาคำ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
145 B6403485 นางสาวปุษยา นิลบรรพรต TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
146 B6403492 นางสาวอรุณี แสงสำราญ Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
147 B6403508 นางสาวกรรณิการ์ ทองโคกสูง CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
148 B6403515 นางสาวจิลัดดา สุพล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
149 B6403522 นางสาวสุภาวิณี เขียนภาพ TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
150 B6403539 นายปัญจพล ชัยจำรัส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
151 B6403546 นายเทวลิต อินทรักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
152 B6403553 นายวีรวัตร สัตย์ซ้ำ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
153 B6403584 นางสาวเสาวลักษณ์ การบุญ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
154 B6403591 นายอภิพัฒน์ ภูงอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
155 B6403614 นายนนท์ปวิธ ชีระภากร TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
156 B6403652 นางสาวมณีรัตน์ บุญชู Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
157 B6403676 นางสาววนิดา ศิริสงค์ IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
158 B6403683 นางสาววนัฐชา นามลา Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
159 B6403713 นายประกฦษฎิ์ โสภา N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
160 B6403720 นายเดชิษฐ์ ดีสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
161 B6403737 นายฐิติกร นันทา Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
162 B6403751 นางสาวพรพิมล ฤกษ์ชัย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
163 B6403799 นางสาวธัญลักษณ์ จันทวงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
164 B6403812 นายพลกฤต โพชนะจิตร N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
165 B6403829 นายณัฐภัคพล วรรณเอกวีร์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
166 B6403836 นายสิทธิชัย สิงห์ขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
167 B6403843 นางสาวกัณฑิมา ดำครุฑ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
168 B6403867 นางสาววันวิสา ตัดป่วง Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
169 B6403874 นางสาวเกศยาพร เพชรสูงเนิน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
170 B6403881 นายวิศรุต แหวนโคกสูง Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
171 B6403898 นางสาววรรณภา ซ้อนกลิ่น Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
172 B6403904 นางสาวศิรินันท์ เล่าลา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
173 B6403935 นายพลภูมิ ฤกษ์สังเกตุ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
174 B6403942 นายภัทรพงค์ โคตรโสภา Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
175 B6403966 นายก้องเกียรติ พันธุ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
176 B6403973 นายปรเมศวร์ สะอาดวงศ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
177 B6403980 นางสาวธฤตมล จันดาเรียง IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
178 B6403997 นางสาวกวินธิดา ศรีจันทร์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
179 B6404000 นายธวัชชัย วรคุฒ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
180 B6404024 นายจักรภพ กรโชคอนันต์ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
181 B6404031 นายอลงกรณ์ จันทร์โพธิ์ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
182 B6404048 นายลัทธพล ญาติจันทึก TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
183 B6404055 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
184 B6404062 นางสาววรกมล ศิลา Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
185 B6404079 นายวริศ สุทธิธรรม Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
186 B6404086 นายสัญชัย สีลาแดง Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
187 B6404109 นางสาวศศิปรียา ศรีชนะ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
188 B6404116 นางสาวเกวรินทร์ เดชโนนสังข์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
189 B6404123 นายพันธกานต์ ศิลปธิวัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
190 B6404130 นายนวมินทร์ พงษ์เพียจันทร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
191 B6404154 นายพุทธิพงศ์ หล่อตระกูล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
192 B6404161 นางสาวพรทิพย์ แก้วหอม Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
193 B6404185 นายเอกพัฒน์ พรมหงษ์ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
194 B6404208 นางสาววรัญญา อินทร์ชำนาญ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
195 B6404215 นางสาวณัฐชา เทพดวง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
196 B6404222 นางสาวพิชญาภัค เชาว์กลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
197 B6404246 นางสาวสวรส นามวงษ์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
198 B6404253 นายหาญชัย บุญศรี N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
199 B6404284 นางสาววัลวดี สุริยะ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
200 B6404307 นางสาวอริศรา สิทธิ์ศักดิ์ Polymer Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
201 B6404314 นายกิตติภพ ส่องแสง Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
202 B6404321 นายอิสระพงค์ แพนแสง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
203 B6404338 นายคณิน หวังกลุ่มกลาง Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
204 B6404369 นางสาวอภิญญา สูงพิมาย TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
205 B6404376 นางสาวเบญจภรณ์ ชาวบ้านใน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
206 B6404390 นางสาวชุติกานต์ อ่อนสีดา Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
207 B6404420 นางสาวศศิธร ฤาชา Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
208 B6404437 นายธนพล อินสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
209 B6404444 นายนครินทร์ มุ่งหวังกลาง Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
210 B6404468 นางสาวณัชชารีย์ ศุภวัตรชินพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
211 B6404475 นายพานิชย์ ปะหุปะโมง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
212 B6404482 นายพันธกาล รอดตะคุ IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
213 B6404536 นายเธียรชัย ฤทธิ์นอก N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
214 B6404543 นายวรวุฒิ ก้อนดินจี่ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
215 B6404550 นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ชัย Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
216 B6404574 นางสาวสุพิชญา พันธุ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
217 B6404581 นางสาวชลลดา สายทอง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
218 B6404598 นายวัชรินทร์ วงศ์กระโทก EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
219 B6404604 นางสาวจิราวรรณ ศรีพลลา IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
220 B6404628 นายธนกร พรพิพัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
221 B6404642 นายณัฐนันท์ เพชรพูล Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
222 B6404659 นายเศรษฐวุฒิ โรจน์บูรณาวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
223 B6404666 นางสาวกุสุมาลี ปิ่นปั่น N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
224 B6404673 นางสาวอัญชลีพร เปล่งวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
225 B6404703 นางสาวอรนภา ทานาฤทัย Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
226 B6404727 นางสาวกัลยา ทนทาน IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
227 B6404734 นางสาวลินดา พานิชชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
228 B6404741 นางสาวปภาวรินทร์ ภูลายยาว N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
229 B6404758 นางสาวเกศินี เพ็งสว่าง CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
230 B6404765 นางสาวแก้วภัสศร แก้วกระจ่าง CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
231 B6404772 นายปรวิทย์ อัมพันจันทร์ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
232 B6404796 นางสาวพิชญ์นรี อินดีสี CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
233 B6404802 นางสาวพิลาวรรณ พาลึก Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
234 B6404819 นางสาวน้ำหนึ่ง คำนนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
235 B6404826 นางสาวฐิติยา อัดโดดดร N/A 1 60 0 103101 CALCULUS I
236 B6404833 นางสาววลัยพรรณ วิตานนท์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
237 B6404857 นางสาวนิพาดา เมฆสงค์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
238 B6404864 นางสาวสุวรรณี แซ่ลี้ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
239 B6404871 นางสาวกัลยรัตน์ เหมสุวรรณ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
240 B6404895 นายธนกร เร่งสมบูรณ์สุข Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
241 B6404901 นายเอมัสกี ละงู EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
242 B6404918 นายสุธิพงศ์ สีนาค Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
243 B6404925 นางสาวณัฐมน เพชรกิ่ง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
244 B6404932 นางสาวเจียระไน สุวรรณแย้ม Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
245 B6404949 นางสาวศุภาภรณ์ เมล็ดกุล N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
246 B6404963 นายอดิศร สังข์ตะคุ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
247 B6404970 นายณพงศ์ อุดสระน้อย IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
248 B6404994 นางสาวแพรวมณี ราชเจริญ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
249 B6405007 นางสาวปิยณัฐ ทามโคกกรวด N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
250 B6405038 นางสาวชนิดา นิ่มพันธ์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
251 B6405052 นางสาวณิชา สอดโคกสูง Polymer Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
252 B6405090 นางสาวธิดาพร ทองดี N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
253 B6405106 นางสาวพัทธนันท์ ธนูศิลป์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
254 B6405113 นางสาวบัณฑิตา บุทธิจักร์ CE 1 10 1 103101 CALCULUS I
255 B6405120 นายธีรวัฒน์ นฤนาทฐานันฑา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
256 B6405137 นางสาวกานต์ธิดา ปลอยยิ้ม N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
257 B6405144 นายภูริต รัตนจารุ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
258 B6405151 นายจิรเดช สุนทราศรี Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
259 B6405168 นายพีรวิชญ์ คำปันทิพย์ หาญกิจจานุรักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
260 B6405175 นางสาวนภัสสร วันจงคำ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
261 B6405182 นางสาวสิรินารถ คูศรีพิทักษ์ IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
262 B6405205 นางสาวจินตนา ชินศรี Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
263 B6405212 นางสาวมัลลิกา ชนะน้อย Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
264 B6405229 นางสาวกัลยกร ชัยมีแรง Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
265 B6405243 นายเกษฎา บุตรบ้านเขวา Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
266 B6405267 นายชุติเดช โฉสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
267 B6405274 นางสาวอริศรา แพงดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
268 B6405281 นายกันตินันท์ ลาโคตร N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
269 B6405298 นางสาวสุธาวี ตรวจมรรคา Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
270 B6405328 นางสาววลัยพร พาทอง Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
271 B6405335 นางสาวปิภาพร ตีกองซอม N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
272 B6405359 นางสาววิภารัตน์ วงศ์นอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
273 B6405366 นางสาวจริยาภรณ์ จันทร์ประทีป N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
274 B6405380 นางสาวพัชรพร วรสุนทร Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
275 B6405410 นางสาวพิชญาภา ทันดอน Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
276 B6405427 นายธีรศักดิ์ หงษ์ทอง Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
277 B6405434 นายธีรภัทร เพ็ชรน้อย Polymer Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
278 B6405441 นายก้าวณรงค์ โพธิรักษ์ TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
279 B6405458 นางสาวพัชรี ศรีสมรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
280 B6405465 นางสาวดวงกมล แก้วกล้า Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
281 B6405472 นางสาวณัฎฐณิชา ตาไธสง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
282 B6405489 นางสาวนภาพร หนองหงอก N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
283 B6405496 นายพีระพัฒน์ หาระไชย EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
284 B6405502 นางสาวนิศารัตน์ โสพัฒน์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
285 B6405533 นางสาวปภาวี ไกรโยธี Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
286 B6405540 นางสาวกุสุมากร เข็มจันทร์ IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
287 B6405557 นายธนกร ชนะนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
288 B6405564 นายปรมินทร์ เทียนปรุ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
289 B6405571 นายธนกฤต พวงอินทร์ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
290 B6405595 นายแทนคุณ พิมพ์จันทร์ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
291 B6405601 นางสาวปนัสยา ดอกไม้กุล Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
292 B6405618 นายธีระกานต์ อุภัยพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
293 B6405625 นายอนุวัช มนูญธรรม Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
294 B6405632 นายเจตพล นิลเพชร Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
295 B6405656 นายปุณยวัจน์ ธารีประทีป CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
296 B6405687 นางสาวพรพรรษา นพอาจ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
297 B6405694 นายปภังกร โชคกิจตระกูล IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
298 B6405724 นางสาวธนิสรา จาไธสง IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
299 B6405731 นางสาวปัทมา ปุยสูงเนิน TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
300 B6405755 นางสาวปราณปริยา ศรีจำนงค์ Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
301 B6405762 นางสาวศิริพร หงษ์ชัยคำ TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
302 B6405786 นายพงศ์แสง ภูสมมา EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
303 B6405793 นายชินพัฒน์ นพคุณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
304 B6405816 นายณฐพล ศักดิ์วิบูลย์เดชา CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
305 B6405823 นางสาวสุธารี คงเจริญ IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
306 B6405830 นางสาวพัชรินทร์ เหมหอมวงษ์ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
307 B6405847 นางสาวสุพิชฌาย์ สืบปรุ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
308 B6405854 นายณัฐภัทร ชาญเลิศ Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
309 B6405878 นายนันธกรณ์ เชือดรัมย์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
310 B6405892 นางสาวหัทยา ซองกิ่ง Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
311 B6405915 นางสาวนวพรรษ อาจปานกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
312 B6405922 นางสาววชิราภรณ์ ศาลากลาง Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
313 B6405946 นางสาววริศรา ลอยเลื่อน EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
314 B6405960 นางสาวณิชาพัชร์ เบียกขุนทด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
315 B6405977 นายชินพรรธน์ ทัศนะลือไชย CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
316 B6405984 นางสาวจริญญา โสภณ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
317 B6405991 นายวรวิทย์ จวงจันทร์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
318 B6406004 นายกิตติธร เชื้อสายดวง Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
319 B6406011 นางสาวชาลิสา กาเร็ว Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
320 B6406028 นางสาวจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
321 B6406035 นายกิตติศักดิ์ แทนคำ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
322 B6406059 นางสาวจณิสตา ติรพงษ์พัฒน์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
323 B6406066 นายภราดร ปินะกาโส Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
324 B6406073 นายคณิศร มาวงศ์นอก N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
325 B6406080 นางสาวเกียวเกด สิงห์ลา Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
326 B6406097 นางสาวมณฑกานต์ อัจฉรารักษ์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
327 B6406127 นายทัตสรวง วิเชียรศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
328 B6406134 นายต้นสิงหา ยางนอก Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
329 B6406141 นางสาวพุธิตา ชาญเกษม IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
330 B6406165 นางสาววรรธนา อินัง Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
331 B6406172 นางสาวมยุริญ ประวัน CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
332 B6406189 นายภากร ปุ่มสิม CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
333 B6406196 นางสาวปิยพร สาครรัมย์ Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
334 B6406202 นายสานุพงศ์ วงษ์จันทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
335 B6406219 นายกิตติธัช กิตติชัยสาโรจน์ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
336 B6406226 นายศตวรรษ บุตรดา CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
337 B6406233 นางสาวณิชนาฏ ดีมูล TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
338 B6406240 นางสาวดุสิตา ชาแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
339 B6406257 นายธนวรรธน์ คำโส Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
340 B6406288 นางสาวชลธิชา นาคีทอง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
341 B6406295 นายภิรัฐ ถิระปรารมณ์ Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
342 B6406301 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ สังข์เงิน IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
343 B6406318 นางสาวภัทรภรณ์ ยวงเขียน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
344 B6406332 นางสาวรุจิรัตน์ สุขศาสต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
345 B6406349 นางสาวพรชิตา สีเอียด Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
346 B6406356 นายณัฐวุฒิ ผดุงชีพ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
347 B6406370 นายธนัท แสนสุขเจริญผล TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
348 B6406387 นางสาวพิจิตตรา อินทโคตร Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
349 B6406394 นายณัฏฐชัย บุญรอด Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
350 B6406400 นายณัฐดนัย บุญรอด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
351 B6406417 นางสาวยลรดา ผาสุขสม EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
352 B6406424 นายคณิศร เกิดแสง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
353 B6406431 นายมารุต ทองเรืองวงค์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
354 B6406448 นางสาววริษา ยอดระบำ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
355 B6406455 นายวรพงศ์ พงศ์พฤทธิวัฒน์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
356 B6406462 นางสาววันวิสาข์ สืบชาติ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
357 B6406479 นายพิชญ์ยุทธ บุญเชิด Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
358 B6406486 นางสาวเปรมสิณี เปาอินทร์ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
359 B6406493 นายศักดิ์สิทธิ์ นพเก้า TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
360 B6406509 นางสาวประกายดาว ดวงจำ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
361 B6406547 นายภัทรพงษ์ ผลวัฒน์ EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
362 B6406554 นางสาวเจนจิรา โอภาสพินิจ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
363 B6406561 นางสาวพัชรพร มะลิทอง TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
364 B6406578 นายปิยภูมิ ใสบาล N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
365 B6406585 นางสาวอิสริยาภรณ์ ขุนพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
366 B6406592 นายภูธิปต์ งดงาม Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
367 B6406608 นายศิปปกรณ์ สืบตัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
368 B6406615 นางสาวอชิรญา พอใจ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
369 B6406622 นางสาวบุญสิตา แก้วไพรดอน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
370 B6406639 นางสาวมานิตา สิริภูริภากร N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
371 B6406653 นางสาวเบญจรัตน์ ทิพย์สมบัติวงศ์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
372 B6406677 นางสาวอัยย์ฬฎา บุตรดี EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
373 B6406721 นางสาวสิริภัทรา ชวนจิต Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
374 B6406752 นางสาวชลธิชา โคตรโสภา CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
375 B6406769 นางสาวสิรีธร ศิริวิวัฒนานนท์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
376 B6406776 นายพีรภาส ฉันทะโกโส EE 1 10 0 103101 CALCULUS I
377 B6406790 นางสาวอนงค์นาถ พุ่มพวง Environmental Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
378 B6406806 นางสาววิจิตตา แก้วปัน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
379 B6406820 นายชนะศักดิ์ แก้วกลม N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
380 B6406844 นางสาวณัฐชา ประเสริฐกลาง TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
381 B6406851 นางสาวนารีรัตน์ สีสืบมา Chemical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
382 B6406875 นายศิริชัย สาลีวัน Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
383 B6406882 นายณภัทร บุญมาเจริญ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
384 B6406899 นางสาวสุภัสสรา นุ่นสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
385 B6406905 นางสาวนริศรา วงศรีเทพ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
386 B6406929 นางสาวอมิตดา กลิ่นฟุ้ง Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
387 B6406936 นายการุณ อินทรี N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
388 B6406943 นางสาวลัลลภา นามโคตร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 103101 CALCULUS I
389 B6406950 นายธนกร พรมสุรินทร์ N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
390 B6406981 นางสาวรัตติกาล ปลั่งกลาง N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
391 B6407001 นางสาวจิรสุดา สิงหราชัย Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
392 B6407018 นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
393 B6407025 นางสาวอมินทร์ตรา อินธิราช Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
394 B6407032 นายอภิวัฒน์ บุญล้ำเลิศ CPE 1 10 0 103101 CALCULUS I
395 B6407056 นางสาวผาณิตา กุมรัมย์ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
396 B6407063 นางสาวศิรินภา สีดาแก้ว IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
397 B6407070 นางสาวดารารัตน์ คงมาก IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
398 B6407087 นายวีรภัทร นาดี Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
399 B6407094 นายณัฐวุฒิ สิทธิอินทร์ Metallurgical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
400 B6407117 นายธนวัฒน์ ถีสูงเนิน IE 1 10 0 103101 CALCULUS I
401 B6407124 นายปณิธาน คงพลปาน N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
402 B6407131 นางสาววราภรณ์ นวลข่า Geological Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
403 B6407148 นางสาวสุพรรษา ฤาชา N/A 1 10 0 103101 CALCULUS I
404 B6407155 นางสาวสาธิดา ประจวบ Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
405 B6407179 นายอาทิตย์ พุกกะคุปต์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 103101 CALCULUS I
406 B6407186 นายธนกร สมจันตา Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
407 B6407193 นางสาวฐิติชญา นวลฉวี Mechanical Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
408 B6407216 นายคณิศร เฮียงคำซาว Electronic Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I
409 B6407247 นางสาวอาจารี เรืองเดช TCE 1 10 0 103101 CALCULUS I
410 B6407254 นายจิตติพงษ์ รักษาสิทธิ์ CE 1 10 0 103101 CALCULUS I
411 B6407285 นายฐิติพันธ์ พิริยะสกุลรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 103101 CALCULUS I