ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6329372 นายสิริพล ศิริจำรัส Geoinformatics 1 10 0 106111 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING
2 B6335090 นางสาวปฏิมา ทองภู Geoinformatics 1 60 0 106111 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING
3 B6335243 นางสาวชลลดาวัลย์ เลาเจริญ Geoinformatics 1 10 1 106111 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING
4 B6335250 นายพัชรียา เสริมชื่อ Geoinformatics 1 10 1 106111 FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ