ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6080075 นายธราธิป ธรรมาภิมุข BIOLOGY 1 40 0 106202 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
2 B6119324 นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส BIOLOGY 1 10 0 106202 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
3 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก BIOLOGY 1 10 1 106202 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
4 B6119690 นายศิลปชาติ พึ่งป่า BIOLOGY 1 10 1 106202 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ