ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6335243 นางสาวชลลดาวัลย์ เลาเจริญ Geoinformatics 1 10 0 106202 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
2 B6335250 นายพัชรียา เสริมชื่อ Geoinformatics 1 10 0 106202 BASIC COMPUTER PROGRAMMING IN SCIENCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ