ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ Automotive Engineering 1 40 0 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
2 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน Automotive Engineering 1 40 0 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
3 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 1 40 0 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
4 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 1 40 0 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
5 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา Automotive Engineering 1 40 1 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
6 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง Automotive Engineering 1 40 1 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
7 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง Automotive Engineering 1 10 1 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
8 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์ Automotive Engineering 1 10 0 536430 ECU FOR ENGINE CONTROL
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ