ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
2 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
3 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
4 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
5 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
6 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
7 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
8 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 1 1 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
9 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
10 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
11 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
12 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
13 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
14 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
15 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
16 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
17 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
18 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
19 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
20 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
21 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 1 1 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
22 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ TCE 1 1 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
23 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
24 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
25 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
26 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
27 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
28 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
29 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
30 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
31 B6223540 นายอาคม พันวาสนา TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
32 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
33 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
34 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
35 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
36 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
37 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
38 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
39 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ TCE 1 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
40 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี TCE 1 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
41 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
42 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์ TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
43 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์ TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
44 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
45 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
46 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
47 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
48 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
49 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
50 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
51 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
52 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ TCE 2 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
53 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
54 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
55 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
56 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
57 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
58 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
59 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
60 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 3 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
61 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
62 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
63 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
64 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
65 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
66 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
67 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
68 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม TCE 3 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
69 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
70 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
71 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
72 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
73 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
74 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
75 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
76 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
77 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
78 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 3 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
79 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
80 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
81 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์ TCE 3 3 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
82 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
83 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร TCE 3 0 527350 TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY