ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
2 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
3 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
4 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
5 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
6 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 10 3 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
7 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
8 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
9 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
10 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
11 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
12 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
13 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
14 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
15 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
16 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
17 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
18 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา TCE 1 10 3 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
19 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
20 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
21 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
22 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
23 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
24 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
25 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
26 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
27 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
28 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
29 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
30 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน TCE 1 10 3 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
31 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
32 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
33 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
34 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
35 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์ TCE 1 10 3 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
36 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
37 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
38 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
39 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
40 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี TCE 1 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
41 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
42 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
43 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง TCE 2 10 1 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
44 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
45 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
46 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
47 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
48 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
49 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 2 10 1 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
50 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
51 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
52 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
53 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
54 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
55 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย TCE 2 10 1 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
56 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
57 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
58 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
59 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย TCE 2 10 3 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
60 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
61 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
62 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
63 B6223540 นายอาคม พันวาสนา TCE 2 10 1 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
64 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 2 10 3 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
65 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
66 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 2 10 3 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
67 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 2 10 1 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
68 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
69 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
70 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
71 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
72 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
73 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
74 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร TCE 2 10 0 527344 MICROPROCESSOR LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ