ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่ TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
2 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์ TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
3 B6303365 นายธนา เมืองโคตร TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
4 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
5 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ TCE 1 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
6 B6304485 นายพลากร โภยนอก TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
7 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
8 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
9 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
10 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์ TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
11 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์ TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
12 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์ TCE 1 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
13 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
14 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
15 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
16 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
17 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
18 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
19 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
20 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
21 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
22 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
23 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
24 B6326029 นายธนพล เหมสูงเนิน TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
25 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
26 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
27 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
28 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
29 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ TCE 1 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
30 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์ TCE 2 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
31 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
32 B6303327 นายเอกภพ จามร TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
33 B6303372 นางสาวสุนันทา ระดมบุญ TCE 2 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
34 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
35 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
36 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
37 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
38 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
39 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
40 B6307134 นางสาวรติมา สรรพศรี TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
41 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
42 B6307974 นางสาวปัณฑารีย์ วงษ์ศรี TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
43 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม TCE 2 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
44 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง TCE 2 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
45 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน TCE 2 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
46 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
47 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ TCE 2 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
48 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
49 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
50 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
51 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
52 B6327231 นายทักษิณ สามารถ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
53 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
54 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
55 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
56 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
57 B6334345 นายพันแสง จารุกมล TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
58 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
59 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ TCE 2 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
60 B5928217 นางสาวกัลย์สุดา ฤกษ์ศรี TCE 3 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
61 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล TCE 3 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
62 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์ TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
63 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์ TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
64 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์ TCE 3 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
65 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
66 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
67 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์ TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
68 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
69 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ TCE 3 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
70 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
71 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
72 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
73 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
74 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี TCE 3 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
75 B6321116 นายกิตติพงศ์ พิมพ์โยธา TCE 3 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
76 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ TCE 3 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
77 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์ TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
78 B6326326 นายฤกษ์ดี นิลศรี TCE 3 10 3 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
79 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ TCE 3 10 0 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
80 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
81 B6333386 นายออมสิน เรืองเนตร TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
82 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว TCE 3 10 1 527343 TELECOMMUNICATION NETWORKING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ