ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
2 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
3 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
4 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
5 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
6 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
7 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
8 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
9 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล TCE 1 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
10 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ TCE 1 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
11 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล TCE 1 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
12 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
13 B6213428 นายภัคภณ เรืองรุ่งกิจ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
14 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ TCE 1 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
15 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
16 B6213688 นายกิตติธร กังศรานนท์ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
17 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
18 B6214487 นายสิทธินนท์ ถนนกลาง TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
19 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
20 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
21 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
22 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
23 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต TCE 1 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
24 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
25 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา TCE 1 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
26 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
27 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
28 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
29 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
30 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
31 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
32 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
33 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
34 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
35 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
36 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ TCE 1 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
37 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง TCE 2 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
38 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์ TCE 2 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
39 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู TCE 2 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
40 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี TCE 2 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
41 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์ TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
42 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
43 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
44 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์ TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
45 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
46 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
47 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
48 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
49 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
50 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
51 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์ TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
52 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
53 B6223540 นายอาคม พันวาสนา TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
54 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์ TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
55 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
56 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
57 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
58 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
59 B6225162 นายนที รักสุทธี TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
60 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
61 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์ TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
62 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
63 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
64 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
65 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
66 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
67 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
68 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
69 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
70 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์ TCE 2 10 1 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
71 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์ TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
72 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์ TCE 2 10 0 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
73 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
74 B6238865 นายโยธิน บรรณะศรี TCE 2 10 3 527248 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ