ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6102791 นางสาวสุพินญา กลางดอน Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
2 B6104207 นางสาวมินตรา คำปา Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
3 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
4 B6106164 นายอนุรักษ์ ชูศรี Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
5 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
6 B6106843 นางสาวนณัสกร ตะเคียนสก Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
7 B6109486 นายณัฐวุฒิ ประจำ Electronic Engineering 1 W 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
8 B6109936 นายธนพฤฒ ปิยะเมธาง Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
9 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
10 B6111823 นายจตุพงศ์ ภูกลอง Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
11 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
12 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์ Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
13 B6117467 นางสาวนินัสมีย์ อาแว Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
14 B6118051 นายภัทราวุฒิ ถิ่นนาราม Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
15 B6118686 นายธรรมนูญ ลาภโชค Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
16 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
17 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
18 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
19 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
20 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 1 10 1 539423 MODERN AGRICULTURE AND SMART FARM
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ