ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
2 B6108076 นางสาวนันทฉัตร นะวรรัมย์ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
3 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
4 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
5 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
6 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
7 B6135751 นางสาวปิยะธิดา กงนาง Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
8 B6135799 นางสาวสุดารัตน์ กิตินันท์ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
9 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
10 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
11 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
12 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
13 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
14 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
15 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
16 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
17 B6238803 นายภคชน บุญช่วย Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN