ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6110345 นายจักรวัฒน์ พงษ์สัมพันธ์ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
2 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
3 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
4 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
5 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
6 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 1 3 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
7 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
8 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
9 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
10 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
11 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
12 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
13 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
14 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
15 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
16 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
17 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
18 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
19 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
20 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
21 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
22 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
23 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
24 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
25 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
26 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
27 B6223380 นายรชต สง่าเมือง Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
28 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
29 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
30 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
31 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์ Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
32 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
33 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
34 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ Electronic Engineering 1 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
35 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
36 B6237844 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง Electronic Engineering 1 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
37 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
38 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
39 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
40 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 2 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
41 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 2 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
42 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 2 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
43 B6213220 นางสาวกมลฉัตร สาธุชาติ Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
44 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 2 3 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
45 B6214289 นางสาวอัจฉรา สมศรี Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
46 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
47 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 2 3 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
48 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ Electronic Engineering 2 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
49 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 2 3 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
50 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
51 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
52 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
53 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
54 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 2 3 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
55 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
56 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
57 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
58 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม Electronic Engineering 2 3 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
59 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
60 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
61 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน Electronic Engineering 2 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
62 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี Electronic Engineering 2 1 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
63 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์ Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
64 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี Electronic Engineering 2 3 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN
65 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว Electronic Engineering 2 0 539402 PROFICIENCY TESTING IN ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN